Archive for the 'Artykuły' Category

Abstrakt Artykuł przedstawia zastosowanie koncepcji zależności ścieżkowej (path dependence) do analizy wybranych trajektorii rozwojowych krajów (gospodarek), które zostały omówione przez Immanuela Wallersteina w pracach na temat nowoczesnego systemu-świata. W tekście zaprezentowano podstawowe założenia zależności ścieżkowej jako zjawiska oraz jako koncepcji pozwalającej na interpretację związków przyczynowo-skutkowych w rozwoju technologii oraz w bardziej złożonych opisach rozwoju społeczno-historycznego. […]

    Abstrakt: Artykuł ma na celu analizę figury upiora, która wywodzi się jeszcze ze starożytności. Pierwsze konkretne wierzenia w upiory pochodzą od Słowian. W romantyzmie upiór został przejęty przez literaturę, obrazując bunt i indywidualność. Ponadto upiór może być traktowany jako symbol pamięci wykluczonej. To wszystko w połączeniu z tym, co Pierre Nora nazywa zwrotem […]

  Abstrakt W swoim artykule, odnosząc się do koncepcji polityczności Chantal Mouffe, która przez to pojęcie rozumie niezbędną dla demokracji, zawsze obecną możliwość antagonizmu i przeciwstawia je neoliberalnemu dyskursowi definiowanemu przez nią jako postpolityka, chciałbym wskazać na kilka aspektów tego fenomenu w filmach Przemysława Wojcieszka, zarówno w warstwie fabularnej jak i formalno–narracyjnej. Polityczność wyraża się […]