O Czasopiśmie

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

Czasopismo „Kultura i Historia” ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku i obecnie jest najstarszym polskim czasopismem naukowym (recenzowanym) ukazującym się w polskim Internecie.

Czasopismo “Kultura i Historia” pozytywnie przeszło ocenę parametryczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za publikację w Kulturze i Historii Komisja MNiSW przyznała 5 punktów.

Listę naukowych czasopism punktowanych znaleźć można na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydawca:
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Redakcja:
Instytut Nauk o Kulturze
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Redaktor Naczelny:

dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS

Redaktor naukowy:

Sidey Myoo

Redaktor tematyczny:

Kamil Stępień

Redaktor techniczny:

Adrian Mróz

Redaktorem prowadzącym numerów 1-9 był

Krzysztof Karauda

Redaktorem prowadzącym numerów 10-29 był

Radosław Bomba

Redaktorem prowadzącym numeru 30 był

Andrzej Radomski

Redaktorami prowadzącymi numerów od 31 są

Andrzej Radomski i Sidey Myoo

Autor logo:
mgr Sebastian Zonik

KONTAKT

Adres redakcji:

Instytut Nauk o Kulturze
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

E-mail:

andrzejradomski64@hotmail.com

RYTM WYDAWNICZY

Półrocznik, systematycznie wydawane są także numery tematyczne.

CHARAKTER CZASOPISMA

„Kultura i Historia” jest periodykiem multimedialnym, ukazującym się w Internecie. Wychodzimy bowiem z założenia, że czasopismo internetowe może w większym stopniu i z udziałem większej ilości osób zapewniać swobodę wypowiedzi i co za tym idzie – demokratyzację życia naukowego, bez których to elementów nauka w świecie postmodernistycznym może ulec marginalizacji. Jedynym ograniczeniem dla prezentowanej na łamach czasopisma szeroko pojętej twórczości naukowej mogą być obowiązujące normy prawne oraz ogólnie przyjęte w naszym kręgu kulturowym normy i zasady komunikacji społecznej.

PROFIL NAUKOWY

Czasopismo ma charakter forum prezentującego poglądy i dyskusje (także z udziałem autorów zagranicznych) zogniskowane wokół problematyki teoretycznej, metodologicznej i faktograficznej, związanej z szeroko rozumianymi naukami o kulturze – zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.

Za publikację w “Kulturze i Historii” Komisja MNiSW przyznała 8 punktów. Listę naukowych czasopism punktowanych, które przeszły pozytywnie ocenę parametryczną znaleźć można na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

FORMY DZIAŁALNOŚCI CZASOPISMA

  • Publikacje rozpraw, artykułów, recenzji, sprawozdań z konferencji, tłumaczeń oraz wywiadów z naukowcami i ludźmi kultury
  • Promowanie pisarstwa naukowego wykraczającego poza obowiązujące wzorce – prezentacje wybranych tekstów przedstawicieli wszystkich dyscyplin humanistycznych, reprezentujących świeże spojrzenie na kulturę i nowe podejście teoretyczno-metodologiczne związane z badaniem tej sfery rzeczywistości.
  • Prezentacja i komentowanie interesujących wydawnictw multimedialnych z zakresu nauk o kulturze.
  • Dyskusje na tematy proponowane przez Redakcję bądź Internautów, mające za przedmiot konkretną pozycję książkową, program multimedialny czy dany problemem teoretyczny, filozoficzny lub historyczny.

STRUKTURA CZASOPISMA

Periodyk składa się z sześciu działów:

I. Artykuły i Rozprawy (oraz nieopublikowane fragmenty książek);

II. Recenzje, Artykuły Recenzyjne i Noty Recenzyjne;

III. Twórczość Artystyczna;

IV. Kronika;

V. Dyskusje i Polemiki;

VI. Tłumaczenia.