O Czasopiśmie

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

Czasopismo „Kultura i Historia” ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku i obecnie jest najstarszym polskim czasopismem naukowym (recenzowanym) ukazującym się w polskim Internecie.

Czasopismo “Kultura i Historia” pozytywnie przeszło ocenę parametryczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za publikację w Kulturze i Historii Komisja MNiSW przyznała 7 punktów.

Listę naukowych czasopism punktowanych znaleźć można na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WYDAWCA

Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Redakcja:
Instytut Kulturoznawstwa
Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze
ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
„Stara Humanistyka”, piętro III, pok. 331/332

Redaktor Naczelny:

dr hab. Andrzej Radomski

Zastępca redaktora naczelnego:

dr Radosław Bomba

Redaktor tematyczny:

Grażyna Giersztyn

Redaktor językowy:

Denis Gornichar

Korekta język polski:

Katarzyna Łęk

Redaktorem prowadzącym numerów 1-9 był

Krzysztof Karauda

Współpraca:

Anna Shvets, Piotr Niewęgłowski, Jarosław Przychoda, dr hab. Andrzej Stępnik, Piotr Wojcieszuk, dr Marek Woźniak,

Autor logo:
mgr Sebastian Zonik

KONTAKT

Adres redakcji:

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze
„Stara Humanistyka”, piętro III, pok. 331
ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

E-mail:

kulturaihistoria[małpka]gmail.com

RYTM WYDAWNICZY

Półrocznik, systematycznie wydawane są także numery tematyczne.

CHARAKTER CZASOPISMA

„Kultura i Historia” jest periodykiem multimedialnym, ukazującym się w Internecie. Wychodzimy bowiem z założenia, że czasopismo internetowe może w większym stopniu i z udziałem większej ilości osób zapewniać swobodę wypowiedzi i co za tym idzie – demokratyzację życia naukowego, bez których to elementów nauka w świecie postmodernistycznym może ulec marginalizacji. Jedynym ograniczeniem dla prezentowanej na łamach czasopisma szeroko pojętej twórczości naukowej mogą być obowiązujące normy prawne oraz ogólnie przyjęte w naszym kręgu kulturowym normy i zasady komunikacji społecznej.

PROFIL NAUKOWY

Czasopismo ma charakter forum prezentującego poglądy i dyskusje (także z udziałem autorów zagranicznych) zogniskowane wokół problematyki teoretycznej, metodologicznej i faktograficznej, związanej z szeroko rozumianymi naukami o kulturze – zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.

Za publikację w “Kulturze i Historii” Komisja MNiSW przyznała 6 punktów. Listę naukowych czasopism punktowanych, które przeszły pozytywnie ocenę parametryczną znaleźć można na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

FORMY DZIAŁALNOŚCI CZASOPISMA

  • Publikacje rozpraw, artykułów, recenzji, sprawozdań z konferencji, tłumaczeń oraz wywiadów z naukowcami i ludźmi kultury
  • Promowanie pisarstwa naukowego wykraczającego poza obowiązujące wzorce – prezentacje wybranych tekstów przedstawicieli wszystkich dyscyplin humanistycznych, reprezentujących świeże spojrzenie na kulturę i nowe podejście teoretyczno-metodologiczne związane z badaniem tej sfery rzeczywistości.
  • Prezentacja i komentowanie interesujących wydawnictw multimedialnych z zakresu nauk o kulturze.
  • Dyskusje na tematy proponowane przez Redakcję bądź Internautów, mające za przedmiot konkretną pozycję książkową, program multimedialny czy dany problemem teoretyczny, filozoficzny lub historyczny.

STRUKTURA CZASOPISMA

Periodyk składa się z czterech działów:

I. Artykuły i Rozprawy (oraz nieopublikowane fragmenty książek);

II. Recenzje, Artykuły Recenzyjne i Noty Recenzyjne;

III. Twórczość Artystyczna;

IV. Kronika;

V. Dyskusje i Polemiki.

VI. Tłumaczenia

CYTOWANIE

Istnieją dwa sposoby cytowania artykułów z czasopisma „Kultura i Historia”.

Pierwszy (bezpieczniejszy) polega na podaniu jako adresu docelowego głównego adresu czasopisma, np.

A. Radomski, Sztuka jako źródło do badań historii – czy historiografia jest sztuką (na przykładzie literatury), „Kultura i Historia” 2001 nr 1, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/

Drugi sposób (dokładniejszy) wykorzystuje to, że każdy wpis na naszej stronie (artykuł, wywiad, recenzja itd.) posiada własny niepowtarzalny adres. Wówczas przypis może wyglądać tak:

A. Radomski, Sztuka jako źródło do badań historii – czy historiografia jest sztuką (na przykładzie literatury), „Kultura i Historia” 2001 nr 1, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/37

W dokumentach tradycyjnych lepiej sprawdza się metoda pierwsza, zaś w dokumentach elektronicznych, które można zrewidować – druga.