„Kultura i Historia” nr 3/2002

banner Czasopisma Kultura i Historia

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

Kultura i Historia numer 3/2002

artykuły i rozprawy / articles and treatises

Arnold G a w r o n,
Archeologii kłopoty z semantyką

Peter G o r s k i,
Polski Analgetyk Średniowieczny

Andrzej K a p u s t a,
Anthropological and Social Consequences of Psychopharmacology Development

Marcin K ę p i ń s k i,
Stalingrad i antropologia wojny

Jolanta K o l b u s z e w s k a,
Od historii przez filozofię dziejów po historyczną aksjologię. Przeobrażenia historycznej refleksji Feliksa Konecznego

Andrzej R a d o m s k i,
Historiografia jako hipertekst

Tomasz P a w e l e c,
Historyk jako społeczny psycho-terapeuta (etyczne przesłanki pisarstwa psychohistorycznego)

Robert P i ł a t,
Jasność jako własność pojęć i jako wartość poznawcza

Andrzej S t ę p n i k,
Trzy modele Historii regionalnej w nauczaniu szkolnym

twórczość artystyczna / creative activity

Lech B r y w c z y ń s k i,
Kult imperatora w poezji Stacjusza, Boski Domicjan

recenzje / noty recenzyjne / noty bibliograficzne / reviews

Andrzej R a d o m s k i,
Wywiad z Prof. Jerzym Kmitą

kronika / chronicle

Tomasz M a r c i n i a k,
Odkrywanie Armenii