„Kultura i Historia” nr 5/2003

banner Czasopisma Kultura i Historia

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

Kultura i Historia numer 5/2003

artykuły i rozprawy / articles and treatises

Mariusz C i s z e k,
Czy Koran jest odpowiedzialny za współczesne oblicze terroryzmu? Refleksje wokół pojęcia dżihad i zasad etyki islamskiej

Magdalena D ą b r o w s k a,
Emancypacja według Simone de Beauvoir

Piotr D o b r o w o l s k i,
Oblicza Szatana i jego literackie pierwowzory we współczesnym filmie fantastycznym

Piotr D o b r o w o l s k i,
Realizm magiczny w filmie Jana Jakuba Kolskiego “Cudowne miejsce”

Grażyna G a j e w s k a,
Dotknąć przeszłości. Kilka uwag na temat różnych form doświadczenia historycznego

Arnold G a w r o n,
Kontekst badań terenowych: archeologia (lingwistyka (kulturoznawstwo))

Krzysztof K a r a u d a,
eLearning. Szkice metodologiczne
1) Oglądanie czy czytanie. Ogólnie o problemach metodyki zdalnego nauczania
2) Uniwersytet contra Uniwersytet Wirtualny

Marcin M a ł e k,
Ekologia wojny

Agnieszka K o l a s a – N o w a k,
Władza w społeczeństwie. Współczesna refleksja socjologiczna o relacjach władzy

Roman N o w a c k i,
Przemysław Dąbkowski wobec zarysowującej się perspektywy odbudowy Polski

Roman N o w a c k i,
Zapomniane prace Przemysława Dąbkowskiego

Elżbieta P t a k,
Pamięć społeczna kielczan o pogromie żydowskim z 1946 roku.

Tomasz P o l a k,
Relacje nauczyciel – uczeń w edukacji ponadgimnazjalnej

twórczość artystyczna / creative activity

Mary Kennan H e r b e r t,
Poems

Mirosław R o j e c k i,
Poezje

recenzje / noty recenzyjne / noty bibliograficzne / reviews

Maciej P t a s z y ń s k i,
Anette Völker – Rasor (ed.), Frühe Neuzeit (= Oldenbourg Geschichte Lehrbuch), München 2000, 507 s., DM 69,00

Postnietzsche. Reaktywacja (P. N i e w ę g ł o w s k i)

kronika / chronicle

Ewa R y b a ł t,
Wielki Głód i śmierć ziemi na Ukrainie w latach 1932-33. Sprawozdanie z konferencji w Vicenzy (Włochy).