„Kultura i Historia” nr 7/2004

banner Czasopisma Kultura i Historia

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

„Kultura i Historia” nr 7/2004

artykuły i rozprawy / articles and treatises

Maciej F i l i p o w i c z,
Otwarcie Japonii na świat; dylematy pospiesznego rozwoju cywilizacji, jego osiągnięcia, koszty. Burzliwe dzieje minionego stulecia

Rober P i ł a t,
Krzywda i zadośćuczynienie

Maciej F i l i p o w i c z,
Irrurac Bat

Andrzej L. Z a c h a r i a s z,
Poznanie teoretyczne a hermeneutyka

Ksawery J a s i a k,
W majestacie ludowego prawa. Skazani przez wymiar sprawiedliwości w Łodzi w latach 1945-1956

Marcin M a ł e k,
Polska nie oczywista (literacka i rzeczywista)

Andrzej R a d o m s k i,
Historiografia pragmatyczna i jej znaczenie dla praktyki edukacyjnej

twórczość artystyczna / creative activity

Mary Kennan Herbert,
Image, Ecriture, Histoire, 16 janvier 2004 / Images of Memory: some poems by Mary Kennan Herbert

jakub turmiński, michał chlebiej,
2 dniowe szumne liryki epickie

recenzje / noty recenzyjne / noty bibliograficzne / reviews

Krzysztof J a s k u ł o w s k i,
Clifford Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przekład i wstęp Zbigniew Pucek, Universitas, Kraków 2003, ss. 348.

Roman N o w a c k i,
Tadeusz Srogosz, Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki, Częstochowa 2003, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, ss. 248, indeks nazwisk, summary.

kronika / chronicle

Wywiad z dr. Tomaszem Marciniakiem
“Ormianie pod lupą” – Rozmowa z dr. Tomaszem Marciniakiem z Instytutu Socjologii UMK

Roman N o w a c k i,
Jacek M. Majchrowski: Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału, Kraków 2002, ss. 183.