Recenzenci

Zasady recenzji naukowej

Każdy artykuł publikowany na łamach “Kultury i Historii” recenzowany jest przez niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autorów publikacji. Zarówno autor publikacji jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzenci podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem, a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.Każda recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczacy warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem do chwili obecnej:

 • prof. dr hab. Bartosz Korzeniowski
 • dr Paweł Łuczeczko
 • dr Dmytro Shevchuk
 • dr hab. Paweł Frelik
 • dr Ewa Solska
 • prof. dr hab. Piotr Zawojski
 • dr Magdalena Dąbrowska
 • dr Grzegorz Stunża
 • prof. dr hab. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)
 • dr Magdalena Kamińska
 • dr Ewa Solska
 • Listę recenzentów zgodnie z wymogami MNiSW stanowią także wybrani członkowie Rady Naukowej