Andrzej Stępnik – Posiedzenie Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii KNH PAN. Warszawa 16 marca 2001 r.

Kultura i Historia nr 1/2001

Andrzej Stępnik
Posiedzenie Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii KNH PAN. Warszawa 16 marca 2001 r.

16 marca 2001 r., w siedzibie Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii Komitetu Nauk Historycznych PAN. Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. Jan Pomorski.

Posiedzenie rozpoczęła prezentacja wstępnych wyników ankiety środowiskowej, dotyczącej stanu kadrowego, akademickich programów nauczania oraz najnowszych osiągnięć naukowo-dydaktycznych w zakresie metodologii historii i historii historiografii. Przedstawił je prof. dr hab. Jerzy Maternicki. Referent oparł swe ustalenia na informacjach, jakie napłynęły, na jego prośbę, z większości państwowych i prywatnych szkół wyższych w Polsce, kształcących historyków. Dane te, aczkolwiek jeszcze niepełne, wskazują na zauważalny awans naukowy metodologii historii i dziejów historiografii wśród innych dyscyplin (subdyscyplin) historycznych. Ujawniają, że w ostatnich latach znacząco zwiększyła się liczba Zakładów i badaczy zajmujących się tą problematyką. Budzi ona coraz większe zainteresowanie i uznanie środowisk akademickich. Rośnie liczba prac magisterskich i doktorskich z tego zakresu. Pewien niedosyt budzić może jednak stosunkowo mała liczba rozpraw habilitacyjnych. Zebrani postanowili, że podejmą starania o publikację kompletnych wyników ankiety w „Kwartalniku Historycznym” lub innym prestiżowym periodyku naukowym.

Ważnym przedmiotem zainteresowania członków Komisji była spuścizna naukowa, zmarłego przed dwoma laty, prof. dr. hab. Andrzeja Feliksa Grabskiego. Informację o jej zawartości i potrzebie wydania niektórych dzieł Profesora przedstawił prof. dr hab. Rafał Stobiecki. Referent zwrócił uwagę na niepowtarzalność i wysoką wartość naukową wszystkich dzieł A. F. Grabskiego. Najwięcej uwagi poświęcił nieukończonej syntezie dziejów historiografii powszechnej. Zauważył, że brak podobnego opracowania w nauce polskiej oraz potrzeby kształcenia akademickiego przemawiają za jak najszybszym wydaniem tego dzieła, nawet w istniejącej postaci. Członkowie Komisji odnieśli się do tej propozycji ze zrozumieniem. Kurateli nad edycją syntezy dziejów historiografii powszechnej podjął się prof. dr hab. Wojciech Wrzosek. Zobowiązał się doprowadzić do sfinalizowania tej sprawy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednocześnie podkreślił konieczność opracowania edytorskiego i uzupełnienia dzieła w przyszłości. Wydanie innych prac A. F. Grabskiego postulował prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki. Wskazał m.in. na potrzebę wprowadzenia do szerszego obiegu naukowego cennej pracy o historiografii doby romantyzmu. Wnioskodawca uzyskał zapewnienie, że Komisja wróci do tej sprawy po znalezieniu źródła finansowania tego przedsięwzięcia.

W dalszej części posiedzenia został zaprezentowany projekt internetowego czasopisma „Kultura i Historia”, któremu patronowałaby Komisja Metodologii Historii i Dziejów Historiografii KNH PAN, a wydawcą byłby Zakład Metodologii Historii UMCS w Lublinie, kierowany przez J. Pomorskiego. Zamierzenie to przedstawił redaktor naczelny półrocznika dr hab. Andrzej Radomski. Profil nowego czasopisma multimedialnego określił jako „teoretyczno-historyczno-kulturoznawczy”. Według pomysłodawców wydawnictwo to powinno skupiać się na zagadnieniach z zakresu: metodologii i teorii nauk historycznych o kulturze, dziejach historiografii, współczesnych kierunkach historiograficznych na tle przemian kulturowych, szeroko rozumianej wiedzy produkowanej przez piśmiennictwo i media elektroniczne, roli wiedzy humanistycznej w kształtowaniu postnowoczesnej rzeczywistości, edukacji historycznej. Dr Radomski omówił też strukturę czasopisma i zasady działania. Poinformował, że okresowo najciekawsze teksty będą publikowane w tradycyjnej formie „papierowej”. Zapowiedział możliwość archiwizowania i rozprowadzania czasopisma na dyskach CD ROM.

Pomysł wydawania czasopisma internetowego został przyjęty z uznaniem. W dyskusji podkreślano niskie koszty wydawnictwa, szybkość dostępu i aktualizacji oraz możliwość wpisania go na listę filadelfijską. Zgłoszono propozycję wzbogacenia struktury czasopisma o dział „Klasycy historiografii”, w którym umieszczano by prace, lub ich fragmenty, najwybitniejszych historyków. Stwarzałoby to możliwość dotarcia do nich przez studentów z ośrodków pozbawionych dobrze wyposażonych bibliotek naukowych.

Z powodu nieobecności prof. dr hab. Krzysztofa Zamorskiego nie odbyła się prezentacja najbliższych zamierzeń „Historyki”. J. Pomorski zapowiedział, że wkrótce zostaną podjęte prace nad internetowym „Biuletynem” Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii KNH PAN. Znajdą się w nim bieżące informacje o pracach Komisji oraz prawdopodobnie informacje o przedsięwzięciach Redakcji „Historyki”. J. Pomorski rozważał także możliwość publikowania tych materiałów na łamach „Historii i Kultury”.

——————————————————————————————–
Materiał udostępniany na zasadach licencji
Creative Commons 2.5 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne

——————————————————————————————–