„Encyklopedia dydaktyki historii” (Andrzej Stępnik)

Kultura i Historia nr 1/2001

Andrzej Stępnik
Encyklopedia dydaktyki historii

Warszawskie Wydawnictwo JUKA-91 podjęło interesującą inicjatywę wydania w 2002 r. wielkiej Encyklopedii dydaktyki historii. Liczyć będzie ona blisko 400 haseł o objętości od 1 do 8 stron tekstu maszynowego. Każde z nich zostanie opatrzone podstawową literaturą przedmiotu i stosownymi odsyłaczami. Pomysłodawcą i redaktorem dzieła jest prof. dr hab. Jerzy Maternicki. Współautorami są eksperci w zakresie dydaktyki historii, metodologii i dziedzin pokrewnych ze wszystkich liczących się ośrodków akademickich w Polsce. Przedsięwzięcie to będzie mieć charakter pionierski. To pierwsze tak wyczerpujące i wszechstronne opracowanie tego typu w Polsce i Europie. Jego głównym celem będzie dostarczenie wszystkim zainteresowanym aktualnej wiedzy dydaktyczno-historycznej, ułatwiającej rozumienie społecznych funkcji historii oraz różnorodnych uwarunkowań recepcji wiedzy historycznej dawniej i dziś.

Dzieło to ma mieć charakter utylitarny, choć nie w ścisłym tego słowa znaczeniu. Uwzględni wszystkie ważniejsze aspekty praktyki edukacyjnej, szkolnej i pozaszkolnej. Ukazane zostaną one jednak w ścisłym związku z całokształtem zjawisk składających się na społeczny obieg wiedzy historycznej, kształtującej kulturę oraz świadomość historyczną młodzieży i dorosłych. Szczególną rolę w tym zakresie ma do spełnienia wiedza z zakresu metodologii historii i rodząca się teoria kultury historycznej. Pozwoli ona m.in. na wyjaśnienie takich terminów i zjawisk jak: filozofia dziejów, generalizacje historyczne, modele historiografii współczesnej, ideologie historyczne, mitologizacja historii i wiele innych.

Twórcy Encyklopedii chcą się także odwoływać do niektórych doświadczeń nauk pedagogicznych, politycznych, psychologii, socjologii itd. W polu ich zainteresowań znajdują się również takie formy przekazu historycznego jak: dzieła naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne, dzienniki, pamiętniki, a także przekazy oralne oraz artystyczne wizje przeszłości.

Niewątpliwą wartością przygotowywanego opracowania będzie też bogaty zestaw informacji o działalności edukacyjnej różnych instytucji w kraju i zagranicą, aktualnych programach, podręcznikach historii, wydawnictwach słownikowo-encyklopedycznych, albumowych, kartograficznych, bibliograficznych, a także specjalistycznych czasopismach.

Encyklopedia adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i studentów historii. Niewątpliwie zainteresuje też popularyzatorów przeszłości, organizatorów oświaty, pracowników kultury, muzeów, archiwów, a być może także dziennikarzy, polityków lub inne osoby stykające się na codzień z problematyką historyczną.

Czekamy na pojawienie się tego potrzebnego dzieła w księgarniach.

Andrzej Stępnik

——————————————————————————————–
Materiał udostępniany na zasadach licencji
Creative Commons 2.5 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne

——————————————————————————————–