Tadeusz Miczka: Źródła i perspektywy infoaktywizmu. O pluralizacji procesów komunikowania w technocodzienności i w sztuce współczesnej

Abstrakt

Wystąpienie

Słowa kluczowe
Bibliografia
1. Bateson, Gregory; 1972, Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology, San Francisco: Chandler Publish Company.
2. Baudrillard, Jean; 1988, The Ecstasy of Communication, trans. Bernard Schutze, Caroline Schutze, Cambridge: MIT Press.
3. Bauman, Zygmunt; 1995, Wolność, Warszawa – Kraków: Znak.
4. Cetwiński, Olgierd; 1994, Ryzyko w przesłankach decyzji; w: Lech Zacher, Andrzej Kiepas (red.), Społeczeństwo a ryzyko. Multidyscyplinarne studia o człowieku i społeczeństwie w sytuacji niepewności i zagrożenia, Warszawa – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 51-58.
5. Geblewicz, Eugeniusz; 1975, Co to znaczy postępować racjonalnie?; w: Prakseologia, nr 2, ss. 17-31.
6. Horney, Karen; 2009, Neurotyczna osobowość naszych czasów, tłum. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Warszawa: Rebis.
7. Jenkins, Henry; 2006, Fans, Bloggers, and Gamers. Exploring Participatory Culture, New York: NYU Press.
8. Jodkowski, Kazimierz; 1988, Od krytycznego racjonalizmu do anarchizmu epistemologicznego; w: Andrzej Zachariasz (red.), Profile racjonalności, Lublin: UMCS, ss. 135-158.
9. Kim, Kyung, Hee; 2011, The Creativity Crisis: The Decrease in Creative Thinking Scores on the Torrance Tests of Creative Thinking; w: Creativity Research Journal, nr 23 (4), ss. 285-295.
10. Kotarbiński, Tadeusz; 1955, Traktat o dobrej robocie, Łódź: Ossolineum.
11. Lessig, Lawrence; 2005, Wolna kultura, Warszawa: WSiP.
12. Levinson, Paul; 2010, Nowe nowe media, Kraków: WAM.
13. Lyotard, Jean-François; 1997, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa: Aletheia.
14. Miczka, Tadeusz; 2011, Czas infowolności. O kontynuacji mitów jednostkowej niezależności i skutecznego prawa społecznego w XXI wieku; w: Transformacje. Pismo interdyscyplinarne, nr 68-69 (1-2), ss. 188-201.
15. Miczka, Tadeusz; 2015, Infoactivism as the Basis of Communicational Reversal; w: Hans-Joachim Petsche, Julius Erdmann, Antje Zapf (Hg.), Virtualisierung und Mediatisierung kulturelle Räume, Berlin: Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, ss. 115-124.
16. Mikułowski-Pomorski, Jerzy; 2006, Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny. Rekompozycja przez fragmentaryzację; w: Transformacje. Pismo interdyscyplinarne, nr 47-50 (1-4), ss. 13-34.
17. Stec, Rafał; 2012, Jądro cyberciemności; w: Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny, 1-2 grudnia, ss. 22-23.
18. Sztumski, Wiesław; 2011, Świat rozmyty, kwestia granic; w: Transformacje. Pismo interdyscyplinarne, nr 68-69 (1-2), ss. 3-54.
19. Wilkoszewska, Krystyna; 1998, Prefiksy w roli wyznaczników współczesności; w: Andrzej Gwóźdź, Sław Krzemień-Ojak (red.), Intermedialność w kulturze końca XX wieku, Białystok: Trans Humana, ss. 11-16.
20. Zacher, Lech (red.); 2000, Racjonalność myślenia, decydowania i działania (problemy stare i nowe) Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
21. Zeidler-Janiszewska, Anna (red.); 1998, Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha. Cz. I, Poznań: Humaniora.
Biogram

Tadeusz Miczka jest od 1998 roku profesorem zwyczajnym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych i kierownikiem Zakładu Komunikacji Kulturowej. Prowadzi badania z zakresu historii i teorii filmu, medioznawstwa, antropologii kulturowej, edukacji medialnej, historii totalitaryzmów XX wieku i estetyki porównawczej. Jest autorem 12 książek, m.in. o związkach kina Andrzeja Wajdy ze sztukami plastycznymi, o włoskim futuryzmie, o historii kina włoskiego, tomu słownika pojęć filmowych, o filmowym postmodernizmie, o nowych zachowaniach komunikacyjnych współczesnych użytkowników mediów i o śmierci na ekranie oraz ponad 380 artykułów i rozpraw, z czego ponad 100 opublikowanych zostało w kilkunastu wydawnictwach i pismach zagranicznych. Jest zastępcą redaktora naczelnego „Transformacji. Pisma Interdyscyplinarnego”, członkiem kilkunastu rad naukowych, pism krajowych i zagranicznych oraz kilkunastu organizacji naukowych.
Kontakt: tmiczka@interia.pl