„Kultura i Historia” nr 1/2001

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

„Kultura i Historia” numer 1/2001

|pdf Wersja pdf.|

Przedmowa

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu pierwszy numer czasopisma „Kultura i Historia”. Od dłuższego czasu pracowaliśmy na nową formułą czasopisma naukowego. Dynamiczny rozwój internetu w sposób decydujący umożliwił spełnienie naszych planów.

Wykorzystując fascynujące możliwości technologii informatycznych, chcemy przy ich pomocy włączyć się do dyskusji o nauce i humanistyce – poszczególnych jej dyscyplinach, ich roli i statusie w ludzkiej kulturze na przestrzeni dziejów i w świecie współczesnym. Chcemy to czynić za pomocą tekstu, dźwięku i obrazu. Nasze czasopismo będzie się ukazywało w internecie – zyska zatem charakter multimedialny. Internet, stając się najważniejszym kanałem międzyludzkiej komunikacji i poznawania świata, zaczyna docierać pod przysłowiowe strzechy. We współczesnym świecie nauka, jako specyficzny twór europejskiej cywilizacji, coraz częściej staje się towarem na globalnym rynku. Musi konkurować z ideami, poglądami i wizjami tworzonymi w innych dziedzinach przez przedstawicieli różnych kultur domagających się prawa głosu i uznania ich osiągnięć w ogólnym dorobku ludzkości.

Jako przedstawiciele szeroko rozumianej humanistyki, nie chcemy być jedną z wielu funkcjonujących tam grup dyskusyjnych, prowadzących dysputy we własnym hermetycznym świecie. Naszym działaniom przyświeca otwartość na świat i jego problemy. Chcemy pokazywać, że humanistyka, czy nawet refleksja o charakterze bardziej filozoficznym, może być dla ludzi użyteczna i pomagać im w codziennym bytowaniu.

Nie chcemy obrażać się na rzeczywistość, że nie funkcjonuje zgodnie z określonymi wyobrażeniami i ideałami – jak ma to często miejsce wśród współczesnej polskiej inteligencji i, niestety, wśród niektórych uczonych. Rynek weryfikuje i odrzuca tego typu postawy, a pośrednio również tradycyjny sposób uprawiania nauki i role pełnione przez uczonych. Na początku nowego tysiąclecia metoda naukowa, światopogląd nauki i jej autorytet nie są żadnym argumentem na rzecz narzucania komukolwiek twierdzeń, poglądów oraz wartości i wizji świata, a także cenzurowania tych, które nam nie odpowiadają. Jesteśmy przekonani, że Internet już teraz jest najlepszym medium do dyskusji o nauce i reklamy jej osiągnięć. Mamy nadzieję, że internetowe czasopismo stanie się więc miejscem spotkania wytwórców wiedzy z jej potencjalnymi konsumentami. I, przede wszystkim, niech Ci ostatni decydują o randze i przydatności poszczególnych twierdzeń, poglądów i wizji. Proszę Państwa – oto pierwszy numer: Kultury i Historii.

W imieniu Redakcji: Andrzej Radomski

artykuły i rozprawy / articles and treatises

Piotr D o b r o w o l s k i,
Film SF w nurcie historii kina

Peter G o r s k i,
Kolektywy farmaceutów wileńskich i erfurckich (1820) widziane w kategoriach pojęciowych Ludwika Flecka (1896-1961)

Krzysztof K a r a u d a,
Historia w perspektywie edukacji zdalnej (distance learning’u)

Radosław K a w c z y ń s k i,
David S. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, tłum. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa 2000

Erica L a r s s o n,
Hope through disaster

Tomasz P a w e l e c,
Psychohistoria jako paradygmat badań historycznych. Konceptualizacja i program badawczy

Piotr W i t e k,
Film as one of the most important contemporary ways of representing history. Problems of teaching methodology of history

Piotr W i t e k,
Metafory spiskowej interpretacji dziejów – czyli czym właściwie jest spisek

Andrzej R a d o m s k i,
Sztuka jako źródło do badania historii. Czy historiografia jest sztuką? (na przykładzie literatury)

Marek W o ź n i a k,
Między antropologią a historią: mechanizm kozła ofiarnego w narracji historycznej

Andrzej Z y b e r t o w i c z,
Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych

Bogumił B u r d a,
Wpływ M. Lutra, F. Melanchtona, W. Trozendorfa na szesnastowieczne metody nauczania w szkołach średnich Dolnego Śląska

Anna Z a l e w s k a,
Fickleness of memory: Why we teach our children our own ‚Myths’ despite ‚History’ ?

dyskusje i polemiki / discussion and polemics

Anna Z i ę b i ń s k a,
Refleksje na marginesie książki J. T. Grossa: Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka

recenzje / noty recenzyjne / noty bibliograficzne / reviews

Radosław K a w c z y ń s k i,
David S. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, tłum. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa 2000

Andrzej R a d o m s k i,
Johna Arnolda wprowadzenie do historii

Andrzej R a d o m s k i,
Multimedialana Historia Polski Na tle Europy 950-1991, WSiP, W-wa, 2000

Andrzej S t ę p n i k,
Encyklopedia dydaktyki historii

Marek W o ź n i a k ,
Kulturowy wymiar narracji historycznej – historyk między wolnością a koniecznością

kronika / chronicle

Andrzej S t ę p n i k,
Posiedzenie Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii KNH PAN. Warszawa 16 marca 2001 r.

Kultura i Historia,
Wywiad z dr Tomaszem Pawelcem