„Kultura i Historia” nr 12/2007

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

Kultura i Historia numer 12/2007

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Stanisław H a n u s z e w i c z,
Krytyczna recepcja Kantowskich “Krytyk”: Peirce i Popper

Stanisław H a n u s z e w i c z,
Popper a Socjologia Wiedzy

Wojciech S a d y,
Co to znaczy, że coś istnieje?

Robert Ł y c z e k,
Fragmenty z filozofii nauki Profesor Izydory Dąmbskiej

Robert P i ł a t,
The Experience of the Present Moment

Andrzej K a p u s t a,
Rozumienie i wyjaśnianie patologii umysłu wobec „paradygmatu kognitywnego”

Andrzej K a p u s t a,
Tożsamość osobowa w świetle psychopatologii

Thomas S z a s z,
Secular humanism and „scientific psychiatry”

Łukasz F u r m a n e k,
Rewolucyjne wizje teoretyków kontrkultury

David C o n r a d,
The private and public body: Implications for health promotion

Robert P i ł a t,
Lęk i królestwo możliwości

Robert P i ł a t,
Internet i ludzki umysł

Marcin K r z a n i c k i,
Jaskinia Informacji

Jan Jacek S z y m o n a,
Wolność i własność w Internecie

Eben M o g l e n,
The dotCommunist Manifesto

Marcin S i e ń k o,
O znikomości autora w epoce elektronicznej

Krzysztof S i e w i c z,
Zarys systemu normatywnego społeczności wolnego oprogramowania

Grzegorz D. S t u n ż a,
Informacja chce być wolna. Hakerskie inspiracje dla edukacji w dobie nowych mediów

Grzegorz D. S t u n ż a,
Elektroniczny o(d)pór edukacyjny przeciwko ograniczaniu kreatywnych możliwości nowych mediów

Grzegorz D. S t u n ż a,
Nowe internetowe narzędzia edukacyjnej wymiany i współpracy. Kultura edukacyjnego daru

Grzegorz N o w a k,
Konsekwencje globalnego dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu a problem własności intelektualnej

Jacek B r e c z k o,
Historiozofia Czesława Miłosza

Jarosław S z e w c z y k,
Regionalizm w teorii i praktyce architektonicznej

Piotr W o j c i e s z u k,
Rola kategorii opowieści na przykładzie Canterbury Tales

Tłumaczenia / Translation

Dominick T. A r m e n t a n o,
Antymonopolowa ofensywa na Microsoft

Paul F e y e r a b e n d,
Mit „Nauki” i jego rola w społeczeństwie

Karl R. P o p p e r,
O źródłach wiedzy i niewiedzy

Richard S t a l l m a n,
Projekt GNU

Lysander S p o o n e r,
Bez zaprzedania VI: Konstytucja bez autorytetu (fragmenty)

Twórczość Artystyczna / Creative Activity

Kenneth E. B o u l d i n g,
Sonnet from Poland

Kenneth E. B o u l d i n g,
Warszawa osiemdziesiąt osiem (tłum. A. W i t e k)

Kenneth E. B o u l d i n g,
Sonet (tłum. P. Z o n i k)

Recenzje / Noty Recenzyjne / Reviews

Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów (R. B o m b a)

Współczesne kultury prawne (K. K s i ę s k i)

Czy nowy dialog z naturą? (J. J u s i a k)

Kronika / Chronicle

Przyszłość jest otwarta Rozmowa z Sir Karlem Popperem

Dyskusje i Polemiki / Discussion and Polemics

Derek B o l t o n,
What’s the problem? A response to “secular humanism and scientific psychiatry”

John Z. S a d l e r,
The rhetorician’s craft, distinctions in science, and political morality