„Kultura i Historia” nr 2/2002

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

Kultura i Historia numer 2/2002

artykuły i rozprawy / articles and treatises

Piotr D o b r o w o l s k i,
Science Fiction: rozważania genologiczne

Joanna F i l i p o w i c z,
Pojęcie pamięci społecznej w nauce polskiej

Peter G o r s k i, Andrzej R a d o m s k i,
Dzieje Farmacji w ujęciu Georga Urdanga

Grażyna G a j e w s k a,
Organizacja świata i zamieszkującego go człowieka w historiografii modernistycznej

Rafał S t o b i e c k i,
Spór o PRL – metodologiczne oblicze debaty

Piotr W i t e k,
Spiskowa interpretacja dziejów jako narracyjna gra kulturowa

Marek W o ź n i a k,
W poszukiwaniu mechanizmów mitologizacji dziejów [rewolucji]

Marcin K ę p i ń s k i,
Antropologiczne studium instytucji o charakterze totalnym

twórczość artystyczna / creative activity

Lech Brywczyński,
Artemida na łowach. Dramat w jednym akcie

Lech Brywczyński,
DWORZANIN. Dramat w jednym akcie

recenzje / noty recenzyjne / noty bibliograficzne / reviews

Marek W o ź n i a k,
Agnieszka Kolasa-Nowak, Socjolog w badaniu przeszłości. Koncepcja socjologii
historycznej Charlesa Tilly’ego, Lublin: 2001

Marek W o ź n i a k,
Postmodernizm a historiografia polska. Refleksje po lekturze pracy W. Boleckiego. Polowanie na postmodernistów

Anna Z a l e w s k a,
Archaeologies of the Contemporary Past, edited by Victor Buchli and Gavin Lucas, Routladge, London and New York: 2001

Grzegorz Z a w i s t o w s k i,
Peter Burke, Historia i teoria społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa-Kraków: 2000

kronika / chronicle

Andrzej R a d o m s k i,
70 – lecie urodzin Prof. Jerzego Kmity

Andrzej R a d o m s k i,
Konferencja założycieli: Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Grzegorz Z a w i s t o w s k i,
1-3 grudnia 2000 r. w Ciążeń koło Konina – konferencja