„Kultura i Historia” nr 8/2005

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

Kultura i Historia numer 8/2005

artykuły i rozprawy / articles and treatises

Tomasz T o k a r z,
Problem subiektywizmu w konstruowaniu narracji historycznej

Marcin M a ł e k,
Rosyjskie drogi do eshata

Bożena C z e k a ń s k a – M i r e k,
Idea Igrzysk Olimpijskich jako przykład dorobku naszej cywilizacji

Marcin M a ł e k,
Zajrzec w oczy wroga

Andrzej R a d o m s k i,
Edukacja historyczna wobec wyzwań ponowoczesności

Robert P i ł a t,
Czy należy czynić to, czego czynić nie trzeba?

Andrzej R a d o m s k i,
Edukacja historyczna a ponowoczesna rzeczywistość

Andrzej R a d o m s k i, Krzysztof K a r a u d a,
Edukacja historyczna w szkole a społeczeństwo informacyjne – kilka propozycji

Tomasz M a r c i n i a k,
Rola kapłana w kształtowaniu tożsamości etnicznej Ormian w Polsce i na Ukrainie

recenzje / noty recenzyjne / noty bibliograficzne / reviews

Radosław Bomba:
Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody