Geschichte der Altertumswissenschaften. Biographisches Lexikon, red. Peter Kuhlmann, Helmuth Schneider, Stuttgart 2012, ss. 738 (Der Neue Pauly. Supplemente Band 6)

Na początku XX wieku John Edwin Sandys jako pierwszy opublikował obszerne trzytomowe opracowanie poświęcone historii badań naukowych nad starożytnością1. Od czasu ukazania się dzieł brytyjskiego uczonego światowa literatura przedmiotu wzbogaciła się o liczne nowe prace dotyczące tej problematyki2. Spośród nich cel zaprezentowania biografii naukowych badaczy świata starożytnego realizuje zaledwie kilka studiów, głównie o charakterze encyklopedycznym, w których zasadniczo nie uwzględniano bardziej współczesnych uczonych oraz ich dorobku3. Najnowszą tego typu publikacją, a zarazem najobszerniejszą, bo obejmującą biogramy ponad siedmiuset uczonych od XIV do XX wieku4, jest recenzowany leksykon biograficzny nauk o starożytności, wydany pod redakcją Petera Kuhlmanna (profesora filologii klasycznej na Uniwersytecie w Getyndze) i Helmutha Schneidera (profesora historii starożytnej na Uniwersytecie w Kassel) jako szósty suplement w prestiżowej serii Der Neue Pauly. Read the rest of this entry »

Abstrakt

Praca dotyczy współczesnych metod retrospekcji i nauczania polisensorycznego, za pomocą środków werbalnych i pozawerbalnych, mediów cyfrowych i interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Począwszy od szerokiego spektrum metod wizualnych (np. film, komiks), form parateatralnych (RPG, teatr tańca), dochodzimy aż do statycznych i dynamicznych, interaktywnych form audio-wizualnych, możliwych do zaprezentowania w internecie.

Niniejsze opracowanie stanowi relatywne podsumowanie i ocenę alternatywnych sposobów komunikacji oraz przedstawienie współczesnych tendencji w dziedzinie popularyzacji wiedzy historycznej.

Abstract

The work concerns a flashback and contemporary methods of multi-sensual teaching, by verbal and non-verbal means of expression, digital media and interdisciplinary educational projects. Starting from a broad spectrum of visual methods (eg, film, comics), forms paratheatrical (RPG, dance theater), we come up to the static and dynamic, interactive audio-visual forms, possible to present in the internet.

This study is relative summary and evaluation of alternative methods of communication and the presentation of contemporary trends in the field of popularization of historical knowledge. Read the rest of this entry »

Streszczenie:

Od lat 60. XX wieku zauważyć można zwrot historyczny w badaniach nad psychopatologią, rozumiany jako powrót do studiów nad dziejami chorób umysłowych. Na tę swoistą modę – na historię psychiatrii, psychologii klinicznej czy też psychoterapii, a zatem subdyscyplin teoretycznych oraz stosowanych, obejmujących współcześnie tematykę zaburzeń psychicznych – złożyło się wiele czynników. Wśród nich najważniejsze wydaje się traktowanie historii obłędu jako narzędzia rozwiązywania współczesnych dylematów psychopatologii. Celem niniejszego rozważań jest wyartykułowanie ukrytych założeń oraz metod używanych obecnie przez historyków psychiatrii. Artykuł prezentuje nieklasyczne ujęcia historii psychiatrii oraz tzw. historiografię idei (historia idei i historia intelektualna) wraz z uzasadnieniem użycia tego podejścia metodologicznego do badań nad dziejami psychopatologii.

Abstract:

Sincethe 60sof the twentieth century we can seethehistorical return in research onpsychopathology, understood as a returnto the study ofthe historyof mental illness. This peculiarfashion –on the history ofpsychiatry,clinical psychologyorpsychotherapy, thus sub-disciplines theoreticalandapplied, including contemporarythemesof mental disorders – was influencedby numberof factors.Amongthem,the most importantseems to betreatingthe history ofmadnessas a tool forsolvingthe dilemmasof modernpsychopathology. The purpose of my considerationisto articulatehidden assumptionsand methodscurrently used byhistoriansof psychiatry. The article presents thenon-classicalhistoryof psychiatryand so-calledhistoriographyof ideas (the history of ideas and the intellectualhistory), with the reasons forthe use of thismethodological approachto the study ofthe historyof psychopathology. Read the rest of this entry »