Dla autorów

NADSYŁANIE TEKSTÓW, KONTAKT

Materiały przeznaczone do publikacji można przysyłać pod adres redakcji czasopisma:

andrzejradomski64@hotmail.com

ewentualnie dostarczać do siedziby redakcji:

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze
„Stara Humanistyka”, piętro III, pok. 331
ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Redakcja przyjmuje do publikacji teksty w języku polskim, angielskim.

Artykuły powinny być zaopatrzone w abstrakt w języku polskim oraz angielskim oraz adnotację działu, w którym docelowo mają zostać umieszczone.

Teksty przekazywane bezpośrednio do siedziby redakcji powinny być umieszczone na płycie CD, prosimy nie dostarczać materiałów na dyskietkach.

Preferowane formaty rozszerzenia dla elektronicznych wersji artykułów to *doc, *rtf lub *odt. Prosimy o nienadsyłanie artykułów w postaci plików *pdf.

Elementy graficzne należy zawrzeć w oddzielnym pliku (w tekście odnotowując jedynie odnośniki do nich). Preferowane rozszerzenia dla plików graficznych to *png lub *jpg.

Autorzy zobowiązani są do posiadania praw autorskich do nadsyłanych materiałów.

Nie ma limitu objętości tekstów publikowanych w czasopiśmie „Kultura i Historia”.

Redakcja czasopisma przyjmuje również teksty wcześniej opublikowane.

Prosimy, aby przypisy w tekście były tworzone według wzoru:

(nazwisko autora, data wydania publikacji, strona) na przykład: (Fish, 2008, 169)

Na końcu tekstu prosimy o rozwinięcie tych przypisów w wykazie bibliografii według poniższego wzoru.

Dla książki:

Fish, Stanley; 2008, Interpretacja, retoryka, polityka, przeł. Krzysztof Arbiszewski, Kraków: Uniwersitas.

Dla artykułu w pracy zbiorowej:

Douglas, Mary; 2005, Profile kultury; w: Marian Kemnpny, Ewa Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa: PWN, ss. 149-169.

Dla artykułu w czasopiśmie:

Burszta, Józef, Wojciech; 2007, Wojny metakulturowe i metakultura nowości; w: Kultura Współczesna, nr 1 (51), ss. 18-38.

NASZA LICENCJA

W przeważającej większości materiały opublikowane w czasopismie udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.5 Polska lub Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska. Jednak na życzenie autora możliwe jest wykorzystanie licencji bardziej liberalnej.

Zasady recenzji naukowej
Każdy artykuł publikowany na łamach “Kultury i Historii” recenzowany jest przez niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autorów publikacji. Zarówno autor publikacji jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzenci podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem, a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Każda recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczacy warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

ABSTRAKT

Przesłane artykuły powinny zawierać abstrakt w języku polskim i angielskim.

BIOGRAM

Autorzy zobowiązani są do przesłania krótkiego biogramu który powinien zawierać informacje na temat: stopnia naukowego, dyscypliny badawczej i afiliacji instytucjonalnej. Biogram zamieszczany będzie na końcu nadesłanego przez autora artykułu.

Zapora “ghostwriting”

Redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Informację na ten temat prosimy przesłac na adres korespondencyjny redakcji w formie pisemnego oświadczenia z podaniem afiliacji.

Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.