Dla autorów

NADSYŁANIE TEKSTÓW, KONTAKT

Materiały przeznaczone do publikacji można przysyłać pod adres redakcji czasopisma: andrzejradomski64@hotmail.com

Redakcja przyjmuje do publikacji teksty w języku polskim, angielskim.

Artykuły powinny być zaopatrzone w abstrakt w języku polskim oraz angielskim oraz adnotację działu, w którym docelowo mają zostać umieszczone.

Preferowane formaty rozszerzenia dla elektronicznych wersji artykułów to *doc, *rtf lub *odt. Prosimy o nienadsyłanie artykułów w postaci plików *pdf.

Elementy graficzne należy zawrzeć w oddzielnym pliku (w tekście odnotowując jedynie odnośniki do nich). Preferowane rozszerzenia dla plików graficznych to *png lub *jpg.

Autorzy zobowiązani są do posiadania praw autorskich do nadsyłanych materiałów.

Nie ma limitu objętości tekstów publikowanych w czasopiśmie „Kultura i Historia”.

Prosimy, aby przypisy w tekście były tworzone według wzoru:

(nazwisko autora, data wydania publikacji, strona) na przykład: (Fish, 2008, 169)

Na końcu tekstu prosimy o rozwinięcie tych przypisów w wykazie bibliografii według poniższego wzoru.

Dla książki:

Fish, Stanley; 2008, Interpretacja, retoryka, polityka, przeł. Krzysztof Arbiszewski, Kraków: Uniwersitas.

Dla artykułu w pracy zbiorowej:

Douglas, Mary; 2005, Profile kultury; w: Marian Kemnpny, Ewa Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa: PWN, ss. 149-169.

Dla artykułu w czasopiśmie:

Burszta, Józef, Wojciech; 2007, Wojny metakulturowe i metakultura nowości; w: Kultura Współczesna, nr 1 (51), ss. 18-38.

NASZA LICENCJA

W przeważającej większości materiały opublikowane w czasopismie udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.5 Polska lub Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska. Jednak na życzenie autora możliwe jest wykorzystanie licencji bardziej liberalnej.

Zasady recenzji naukowej
Każdy artykuł publikowany na łamach “Kultury i Historii” recenzowany jest przez niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autorów publikacji. Zarówno autor publikacji jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzenci podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem, a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Każda recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczacy warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

ABSTRAKT

Przesłane artykuły powinny zawierać abstrakt w języku polskim i angielskim.

BIOGRAM

Autorzy zobowiązani są do przesłania krótkiego biogramu który powinien zawierać informacje na temat: stopnia naukowego, dyscypliny badawczej i afiliacji instytucjonalnej. Biogram zamieszczany będzie na końcu nadesłanego przez autora artykułu.

Zapora “ghostwriting”

Redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Informację na ten temat prosimy przesłac na adres korespondencyjny redakcji w formie pisemnego oświadczenia z podaniem afiliacji.

Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.