Dla autorów

Pliki

Zasady Recenzji

Redakcja informuje, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, każdy artykuł naukowy przed publikacją na łamach Kultury i Historii jest anonimowo (blind review) recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzenci nie są związani z tą samą jednostką akademicką, co autor.

Zanim artykuł trafi do recenzji, wstępnej oceny dokonuje zespół redakcyjny. Brane są pod uwagę takie kryteria, jak zgodność z tematyką pisma, dojrzałość aparatu badawczego, aparat naukowy, zawartość merytoryczna oraz oryginalność i nowatorskość. W momencie przejścia tekstu przez ocenę redakcyjną autorka/autor otrzymuje informację o decyzji wraz z sugerowanymi poprawkami. Następnie tekst przechodzi kontrolę antyplagiatową (redakcja współpracuje z portalem https://plagiat.pl/). W dalszej kolejności artykuł jest kierowany do recenzentów. O wyniku każdego z etapów prac autorka/autor informowani są na bieżąco. 

O dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch recenzentów. Jeśli recenzje są sporne, wtedy artykuł przesyłany jest do trzeciego recenzenta i w tej sytuacji o dopuszczeniu do druku decyduje trzecia, rozstrzygająca recenzja. Pod koniec danego roku Redakcja publikuje nazwiska recenzentów z dwóch ostatnich numerów.

Zasady etyczne:

Każdy przypadek nierzetelności (jak ghostwriting, guest autorship, plagiat czy autoplagiat) redakcja uznaje za przejaw nierzetelności naukowej i złamanie zasad etyki obowiązujących w nauce.

O stwierdzeniu takiego procederu informowane są odpowiednie organy, np. zwierzchnika autora danej organizacji zawodowej, w której pracuje. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej są dokumentowane i opublikowane na stronie czasopisma. 

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej redakcja „Kultury i Historii” stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE).

Przygotowanie tekstu:

 1. Materiały przeznaczone do publikacji w Kulturze i Historii należy dostarczyć redakcji w postaci elektronicznej za pomocą formularza.
 2. Do artykułów naukowych należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (nie więcej niż 1000 znaków), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-5) oraz krótką notę informacyjną o autorce/autorze dotyczącą stopnia/tytułu naukowego, miejsca pracy, obszaru zainteresowań, ostatnich publikacji i numeru identyfikacyjnego ORCID.
  1. Wymagane jest podawanie w języku angielskim tytułu, streszczenia, słów kluczowych i afiliacji autorów dla wszystkich artykułów. Autorzy powinni być podani w alfabecie łacińskim.
  2. Bibliografia i odwołania powinny być sporządzone w alfabecie łacińskim.
 3. Artykuły winien być nie dłuższy niż do 15 stron.
 4. Obowiązujące formatowanie to: czcionka Times New Roman, 12 punktów dla tekstu głównego oraz 11 punktów dla przypisów i dłuższych cytatów, interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym, a przy dłuższych cytatach bez interlinii. Obustronne wyrównanie tekstu głównego i przypisów. Redakcja przyjmuje teksty w formatach doc, .docx, .rtf i .odt.
 5. Osoby wymieniane w tekście głównym podawane są z pełnym imieniem i nazwiskiem. 
 6. Proszę nie numerować śródtytułów, ale wyróżnić je poprzez pogrubienie. Numerowane są śródtytuły drugiego stopnia.
 7. Do artykułu można dołączyć zdjęcia omawiane w artykule. Warunkiem ich publikacji jest ustalony przez autorkę/autora artykułu stan prawny zdjęć oraz rozdzielczość minimum 72 dpi.
 8. W przypadku cytowania publikacji obcojęzycznych, tytuł i miejsce wydania podawane są w języku publikacji. 
 9. Wykaz bibliograficzny i cytaty powinny być sporządzone przy użyciu znaków alfabetu łacińskiego.

Prośby o przedruk rozpatrywane są indywidualnie i realizowane za pomocą odpowiedniej umowy licencyjnej. Artykuły opublikowane w Kulturze i Historii są dostępne w wersji elektronicznej, w archiwum na stronie czasopisma.

Cytaty

 1. Proszę stosować cytaty i odniesienia w tekście, wpisując nazwisko autora/autorki rok wydania i stronę nawiasach:  Lorem ipsum (Bell 2001, s. 6-15) dolor sit amet magna.
  1. W przypadku kilku autorów/autorek wpisujemy ich nazwiska w kolejności alfabetycznej: Lorem ipsum (Chalmers i Zányi 2009, s. 4) dolor sit amet magna.
  2. W przypadku, gdy autorów/autorek jest więcej niż dwóch/dwoje wpisujemy tylko pierwsze alfabetycznie nazwisko z dopiskiem i in.: Lorem ipsum (Rosch i in. 1993, s.18) dolor sit amet magna.
 2. Cytaty nie przekraczające 3 linijek tekstu proszę pozostawić w tekście głównym i wyróżnić tylko cudzysłowami. Cytaty przekraczające trzy linijki proszę wyodrębnić i napisać czcionką 11 punktową, według poniższego wzoru:

Lorem ipsum dolor sit amet magna. Ut sodales, augue egestas vitae, nibh. Morbi felis neque, congue sem. Mauris leo. In hac habitasse platea dictumst. Nam interdum ipsum feugiat pulvinar:

Nulla posuere cubilia Curae, Donec pharetra nec, pede. Duis ornare egestas velit. Cras vitae metus. Donec sit amet neque scelerisque mauris id elit sed enim. Quisque euismod nulla nisl neque magna vel odio. Aenean sit amet tellus. Cum sociis natoque penatibus et enim. Etiam eu wisi. Maecenas eget velit. Suspendisse potenti. Quisque lobortis, massa in vehicula viverra. Ut sit amet neque magna pharetra hendrerit lacus. Aenean scelerisque, dui aliquam at, elit. Sed eu lobortis ut, blandit a, sollicitudin orci. Sed dolor. Nulla in nulla erat volutpat. Phasellus sapien eleifend adipiscing eget, blandit libero. Suspendisse lectus felis, ullamcorper at, vulputate leo ac libero. Nam ultrices. Nunc vitae faucibus erat. Aliquam consequat eu, posuere cubilia Curae, Cras id enim. Mauris vel hendrerit wisi. Nulla eleifend adipiscing elit.

Curabitur sed massa quis elit. Donec eleifend magna hendrerit tellus tortor, fermentum lobortis sed, rutrum in, dapibus vitae, faucibus turpis. Praesent quis pellentesque ut, dolor. Vivamus.

Przygotowanie bibliografii:

Bibliografia winna zawierać tylko te prace, które są cytowane w tekście i które zostały opublikowane lub przyjęte do druku. Pozycje bibliografii powinny być ułożone alfabetycznie, uwzględniając pierwsze litery nazwisk autorów.

Tytuły czasopism i książek pisane są czcionka pochyłą

Zamieszczane w tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, dzieł sztuki oraz słowa w obcych językach proszę pisać czcionką pochyłą.

Artykuły w czasopismach:
Alves, P., Miranda, L., Morais, C. (2017). “The Influence of Virtual Learning Environments in Students’ Performance”. Universal Journal of Educational Research, 5 (3), 517-527. 

Tam, gdzie jest to możliwe należy podać DOI (https://doi.org/).

Książki:
Bell, D. (2001). Introduction to cyberculture. London and New York: Tylor and Francis Group, Routledge.

Rozdziały w książkach:
Figueroa Sarriera, H. (2006). “Connecting the Selves: Computer-mediated Identification Processes”. [W] D. Silver, A. Massarini (red.), Critical Cybercultures Studies (97-106). New York University Press.

Inne artykuły, opublikowane w sieci:
Ventrella, J. (1995). Eukaryotic virtual reality: The emergent art of artificial life. Pobrane ze strony: http://www.ventrella.com/Alife/Eukaryotic.html