Recenzenci

Zasady recenzji naukowej

Każdy artykuł publikowany na łamach Kultury i Historii recenzowany jest przez niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autorów publikacji. Zarówno autor publikacji jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzenci podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem, a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Każda recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczacy warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem do chwili obecnej:

  • prof. dr hab. Bartosz Korzeniowski
  • dr hab. paweł Łuczeczko
  • dr Dmytro Shevchuk
  • dr hab. Paweł Frelik
  • dr hab. Ewa Solska
  • prof. dr hab. Piotr Zawojski
  • dr hab. Grzegorz Stuńza
  • prof. dr hab. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)
  • dr hab. Magdalena Kamińska

Listę recenzentów zgodnie z wymogami MEiN stanowią także wybrani członkowie Rady Naukowej