Tag: Komunikacja

Piotr Celiński – W poszukiwaniu interfejsu idealnego

Abstrakt Tekst jest formą krytycznej relacji opisującej stan i wybrane kierunki odbywających się we współczesnej kulturze poszukiwań form i sensów cyfrowych interfejsów użytkownika. Autor przybliża i poddaje krytycznej analizie dominujące kierunki rozwoju tych technologii i zastanawia się nad ich antropologicznymi…

Andrzej W. Nowak, Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii społecznej w społeczeństwie informacyjnym

Wstęp Celem głównym prezentowanego tekstu jest próba przedstawienia złożoności związków pomiędzy demokracją a warunkami, które muszą zostać spełnione, aby mogła ona zaistnieć. Interesuje mnie napięcie pomiędzy demokracją jako pewną ideą regulatywną, tym, co tylko możliwe, a konkretnymi warunkami umożliwiającymi realizację…