Piotr Tafiłowski – Turcica w Gesamtkatalog der Wiegendrucke

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja zjawiska komunikacji społecznej w Europie w drugiej połowie XV wieku na przykładzie antytureckich druków inkunabułowych. Podstawą metodologiczną części problemowej tekstu jest funkcjonalna koncepcja książki sformułowana przez Karola Głombiowskiego.

Po upadku Konstantynopola w 1453 r. zagrożenie tureckie odczuwane było w Europie szczególnie dotkliwie. Teksty antytureckie weszły do repertuaru wydawniczego pierwszych drukarzy już u zarania sztuki typograficznej (1454), a do końca stulecia opublikowano ich aż ok. 700 różnych wydań. Niektóre z nich należały do największych bestsellerów księgarskich swojej epoki. Dlatego też problematyka ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno historii, jak i bibliologii historycznej. Tekst uzupełniony został zestawieniem bibliograficznym obejmującym XV-wieczne druki antytureckie zanotowane w Gesamtkatalog der Wiegendrucke oraz dodatkowo zestawieniem inkunabułowych turcyków ze zbiorów polskich.

Abstract

This article aims to present the phenomenon of the social communication in Europe in the second half of the fifteenth century, on the example of anti-Turkish incunabula prints. For the methodological basis for the problem part of this text stands a functional concept of a book formulated by Karol Głombiowski.

After the fall of Constantinople in 1453 the Turkish threat was felt particularly keenly in Europe. Anti-Turkish texts entered the repertoire of the first printers already at the dawn of typographic art (1454), and by the end of the century they were published until about 700 different editions. Some of them we can call a real bestsellers of its era. Therefore, this matter is extremely important from the point of view both of history and historical bibliology. The text is supplemented by bibliographic summary of the fifteenth-century anti-Ottoman prints recorded in Gesamtkatalog der Wiegendrucke and additionally of anti-Turkish incunabula prints from the Polish libraries.

W roku 2011 mija 50 lat od publikacji pierwszego tomu Turcica Carla Göllnera[1]. Jest to dzieło o znaczeniu fundamentalnym dla wszystkich badaczy zajmujących się problematyką kontaktów Imperium Osmańskiego ze światem Zachodu w XVI wieku. Jak dotąd jednak nie podjęto (przynajmniej w Polsce) próby zestawienia spisu turcików inkunabułowych. Zadanie to jest o tyle prostsze, iż można je wykonać przeglądając istniejące katalogi centralne, dostępne obecnie również online w sieci Internet[2].

Trzeba tu jednak od razu zaznaczyć, że żaden z nich nie jest całkowicie kompletny. Każde wyszukiwanie szczegółowe należy powtórzyć wykorzystując wszelkie dostępne narzędzia, nie zawierzając jedynie jednemu z nich. Przykładem tego niech będą inkunabuły opisujące wydarzenia związane ze zdobyciem przez Turków Negroponte (1470). Margaret Meserve w tekście poświęconym obiegowi informacji we Włoszech, dotyczących tych właśnie wypadków, opierając się na ISTC wymienia 19 związanych z nimi inkunabułów, z których nie wszystkie jednak są zarejestrowane w GW[3]. Zestawienie M. Meserve wygląda następująco:

 1. Piante di Negroponte (terza rima) [Venice?: Printer of the ‘Fiore di virtu’ (Adam de Ambergau?), about 1471]
 2. Lamento di Negroponte (ottava rima, forty-seven stanzas)
  [Milan: Pamfilo Castaldi, 1471]
 3. Lamento di Negroponte (ottava rima, forty-eight stanzas) [Milan: Philippus de Lavagna, about 1472]
 4. Lamento di Negroponte (ottava rima, 103 stanzas) [Naples: Sixtus Riessinger, between 1471-78]
 5. Lamento di Negroponte (ottava rima, ninety-five stanzas) [Florence: Apud Sanctum Jacobum de Ripoli, about 1477] or [Florence: Johannes Petri, ca. 1471-73]
 6. Paolo Marsi, Lamentatio de crudeli Eurapontinae urbis excidio [Venice: Fredericus de Comitibus, late 1470 or early 1471], with additions by Ermolao Barbaro, Raffaele Zovenzoni, and Basso Romano
 7. Paolo Marsi, Lamentatio de crudeli Eurapontinae urbis excidio [Rome: Printer of (Pomponio Leto’s) Silius Italicus, about 1471]
 8. Giorgio Fieschi, Eubois [Naples, Sixtus Riessinger, late 1470 or early 1471]
 9. Giovanni Alvise Toscani, Declamationes in Turcum [Rome: Ulrich Han (Udalricus Gallus), 1470-71]

10.  Raffaele Zovenzoni, Carmen concitatorium ad Principes Christianos in Turcum [Venice]: Adam de Ambergau, [about 1471]

11.  Rodrigo Sanchez de Arevalo, Bishop of Zamora, Epistola de expugnatione Nigropontis [Rome: Ulrich Han (Udalricus Gallus), about 1470]

12.  Rodrigo Sanchez de Arevalo, Bishop of Zamora, Epistola de expugnatione Nigropontis [Cologne: Ulrich Zel, about 1470-71]

13.  Lamentatio Nigripontis [Rome: Printer of “Mercuriales Quaestiones” (Theobaldus Schencbecher), about 1472]

14.  Antonio Cornazzano, Vita di Christo (including Lamento di Negroponte); Carmen heroicum pro laudibus Venetiarum [Venice?: Printer of Cornazzano] 1472

15.  Bessarion, Epistolae et orationes contra Turcos (Italian), trans. Ludovico Carbone
[Venice: Christophorus Valdarfer, 1471]

16.  Bessarion, Epistolae et orationes contra Turcos, ed. Guillaume Fichet [Paris: Ulrich Gering, Martin Crantz, and Michael Friburger, Apr. 1471]

17.  Matthias Herben, Historia Nigropontis. Factio Ferrariensium. Oppugnatio oppidi Schutrensis [Cologne: Printer of the “Elegantiarum viginti praecepta” (Johann Guldenschaff?), about 1487]

18.  Antonio Cornazzano, Vita di Christo (including Lamento di Negroponte); Carmen heroicum pro laudibus Venetiarum (reprint of the 1472 edition) [Venice: Tommaso di Piasi, 1492]

19.  Bessarion, Epistolae et orationes contra Turcos (reprint of the 1471 Paris edition) [Paris: Guy Marchant, 1500]

Nie wszystkie z wymienionych tu druków odnoszą się bezpośrednio i jednoznacznie do zdobycia Negroponte, jak choćby Carmen concitatorium Raffaele Zovenzoniego, Declamationes in Turcum Giovanni Alvise Toscaniego czy mowy i listy kardynała Bessariona. Zostały one wciągnięte do powyższego zestawienia zapewne głównie ze względu na datę publikacji, zbieżną z interesującym amerykańską badaczkę wydarzeniem. Ja natomiast zaznaczam tu jedynie, że figurują one także w GW, który odnotowuje 4 druki odnoszące się bezpośrednio do osmańskiego podboju z 1470 roku:

 1. Rodericus Zamorensis: Epistola de expugnatione insulae Euboeae dictae Nigropontis. [Köln: Ulrich Zell, um 1470/71(?)]. 2°
 2. Prato, Jacobo da: Il pianto di Negroponte (O tu dulce signor). [Neapel(?): Sixtus Riessinger(?), um 1480]. 4° (5 wydań)
 3. La Presa di Negroponte. [Mailand: Philippus de Lavagna, um 1472]. 8°
 4. Herben, Matthaeus: Historia Nigropontis. Daran: Factio Ferrariensium. — Oppugnatio oppidi Schutrensis. [Köln: Drucker der Elegantiarum viginti praecepta (GW 285), um 1487]. 4°

Interesujące, że  Historia Nigropontis opublikowana została w 1487 r., 17 lat po jego tragedii, co wskazuje, że jeszcze dość długo wypadki te były na tyle żywe w pamięci ludzi i nadal wzbudzały zaciekawienie.

Dodać jeszcze należy, iż Vita di Christo Antonio Cornazzano jest zanotowane w GW, nie ma tam jednak wzmianki o dołączonym do niego Lamento di Negroponte. Jak więc łatwo zauważyć, nawet biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, pomiędzy obu katalogami występują niejakie rozbieżności.

Zaznaczywszy powyżej istnienie pewnych wątpliwości metodologicznych, w dalszym ciągu prezentowanego tekstu opierał się będę na materiale zarejestrowanym w GW. Taki właśnie, nieco arbitralny wybór podyktowany został w głównej mierze tradycją polskiej nauki, czerpiącej chętnie z dorobku niemieckiego.

Na pierwszy plan wysuwają się w tym zestawieniu listy odpustowe wydane na krucjatę przeciwko Turkom (Ablassbriefe). Druk bardzo szybko został wykorzystany jako narzędzie propagandy krucjatowej i odnośne bulle papieskie oraz listy odpustowe publikowane przez legatów papieskich biją wszelkie rekordy ilościowe w produkcji masowej ostatniej ćwierci XV wieku. GW notuje 328 różnych ich wydań, co stanowi blisko połowę całego zebranego materiału. Listy te były drukami jednokartkowymi, formularzami w formacie najczęściej około 10×20 cm, choć bywają również mniejsze (7×16 cm) lub nieco większe. W tekście takiego listu pozostawiano fenestrello, w które później wpisywał swoje imię duchowny udzielający odpustu. Wykupienie listu gwarantowało odpust zupełny. Tego samego typu listy odpustowe drukowano po hiszpańsku i katalońsku na potrzeby wojny z Maurami w Hiszpanii (ok. 40 wydań notowanych w GW).

Najaktywniejszy był na tym polu późniejszy (1493) kardynał Rajmund Peraudi, doświadczony dyplomata, m.in. negocjujący układy pokojowe pomiędzy królem rzymskim Maksymilianem Habsburgiem a królem Francji Karolem VIII czy też pomiędzy cesarzem Fryderykiem III a królem Węgier Maciejem Korwinem. Pracował także nad wciągnięciem w plany krucjatowe króla Kazimierza Jagiellończyka. Od 1486 r. nadzorował sprawy odpustów na terenie Francji, następnie został legatem papieskim na Niemcy i Europę Północną, gdzie nadal zajmował się udzielaniem odpustów za udział w krucjacie antytureckiej (odnośne brewe Innocentego VIII znajdują się również w poniższym zestawieniu). Z nazwiskiem Rajmunda Peraudi związane są aż 162 druki – wydane przez niego listy odpustowe[4].

Inni legaci nie byli aż tak pracowici. Johannes de Cardona wydał 33 dokumenty odpustowe, Rudolf Graf von Werdenberg – 27, Bartholomaeus de Camerino, legat w Szwecji i Norwegii – 13, Robertus Castellensis – 11. Co do pozostałych kolektorów (Enoch von Kobelau, Johannes de Gigliis, Johannes de Guaciis, Johannes Han, Johannes de Ratoszyn, Johannes de Steynovia, Johannes Antoniusz, Hinricus Kannengeter, Wilhelm Katzdaler, Johannes Kaufmann, John Kendale, Nicolaus Lesbahy, Henricus Lune, Marinus de Fregeno, Nicolaus Model, Nicolaus von Baden, Nicolaus, Bischof von Trypolis, Johannes Nixstein, Silvester (de Datariis), Kaspar Waler), to znamy dziś tylko pojedyncze wydane przez nich listy.

Równie ważne jak zaciąganie ochotników do walki było zbieranie funduszy na prowadzenie wojny z niewiernymi, nie tylko z tak niepewnego źródła jak sprzedaż odpustów. Jak wskazują badane dokumenty, w Niemczech na porządku dziennym było nakładanie specjalnych podatków na wojnę z Turkami. Postępowali tak książęta sascy Fryderyk III Mądry i Jerzy oraz biskupi Magdeburga i Würzburga, a także cesarz Maksymilian I, którego ciągłe braki finansowe stały się wręcz przysłowiowe. Ciekawe zresztą, że wojnę z Turkami traktował on na jednej płaszczyźnie z wojną przeciwko Francji.

Tekst ten zacząłem od przykładu Negroponte, jednakże równie szerokim echem odbiły się w ówczesnym świecie inne ważne wydarzenia, jak choćby oblężenie Rodos.

Tuż po zakończeniu nieudanego oblężenia tej wyspy przez Turków w 1480 r. joannici, do których Rodos podówczas należało, rozpoczęli aktywną propagandę na rzecz uzyskania pomocy i organizacji ogólnoeuropejskiej krucjaty antytureckiej. Jeszcze w tym samym roku pojawiły się drukowane listy odpustowe na krucjatę (Nicolaus von Baden, Ablassbrief zum besten der Johanniter von Rhodus; Nicolaus, Bischof von Trypolis, Ablassbrief zum besten der Johanniter von Rhodus), zakon objęty został także papieskimi bullami odpustowymi.

Kampanię na rzecz zdobycia pomocy dla zagrożonego bastionu chrześcijaństwa prowadził wicekanclerz zakonu, Guillaume Caoursin. Być może jeszcze w 1480 roku w Wenecji, Parmie, Passawie, Löwen i Brugii ukazało się drukiem jego Obsidionis Rhodiae urbis descriptio (kilka lat później ukazały się także przekłady na niemiecki, włoski i angielski oraz kolejne wydania łacińskie). Tutaj dodać trzeba, że w dziełku tym znajdują się liczne ilustracje stanowiące pierwsze znane w Europie Zachodniej przedstawienia strojów i broni tureckiej (Peregrinatio in Terram Sanctam Bernharda von Breidenbach opublikowane zostało kilka lat później). W 1482 r. ukazało się tegoż autora De obsidione et bello Rhodiano, a w 1496 w Ulm Rhodiorum historia (1480-1489). Problematykę zagrożenia ze strony Turków poruszał on także w mowie do papieża Innocentego VIII (drukowanej w Rzymie w 1485 r.). W sumie znamy 27 wydań jego pism zachowanych w wielu dziesiątkach egzemplarzy.

Równolegle drukowano także mowę Pierrea d’Aubusson, wielkiego mistrza joannitów rodyjskich, skierowaną do cesarza Fryderyka III (De obsidione urbis Rhodiae ad Fridericum imperatorem). W 1488 r. wyszło również jego Schreiben betr. die Türkengefahr. Rhodus łącznie z brewe Innocentego VIII, na mocy którego Rajmund Peraudi otrzymywał funkcję legata papieskiego do spraw odpustów. Znamy wreszcie dwa dziełka anonimowe dotyczące tej samej problematyki: Miracula obsidionis Rhodi oraz Historia. La Guerra del Turco contro Rodi[5].

Jako przykłady innych opisywanych na bieżąco wydarzeń można wymienić jeden z licznych napadów tureckich na Krainę (Berthold Mager, Bericht vom Türkeneinfall in Krain), oblężenie Modonu (Belagerung der Stadt Modon), upadek Otranto (Lamenti di Otranto) czy wreszcie zdobycie przez Turków w 1475 r. Kaffy (Caffa. L’assedio e la presa di Caffa), co było ważnym wydarzeniem także z punktu widzenia Polski[6]. Podobnie wciąż żywe w pamięci było zdobycie Konstantynopola (Pius II, De captione urbis Constantinopolitanae; Maffeo Pisani, Lamento di Constantinopoli). Za godne opisania uznawano także wydarzenia mniejszej wagi militarnej, choć zapewne ważne propagandowo: Istoria della bataglia data dai Turchi contro la galera de pelegrini dell’ anno 1497.

Tematyka militarna w piętnastowiecznych drukach antytureckich to jednak nie tylko opisy kolejnych bitew, oblężeń i łupieżczych najazdów. W połowie lat 80. tego stulecia Wenecjanie, po kolejnych zakończonych niepowodzeniem próbach zmontowania koalicji do walki z Osmanami, kiedy rozsyłane przez nich prośby i poselstwa nie przyniosły żadnych wymiernych rezultatów, podjęli projekt pozyskania przeciwko wspólnemu wrogowi turkmeńskiego wodza Usun Hassana, nazywanego w Europie „królem Persów”, oraz Tatarów[7]. Z tym właśnie projektem związany jest opis poselstwa Ambrogio Contarini, Viaggio ad Usun Hassan re di Persia. Dziełko to, zawierające opisy miast, zamków, wsi i innych miejsc w podróży przez Niemcy, Polskę, Litwę i Rosję wydane zostało ponownie w Wenecji w 1524 r.[8]

Pewne nadzieje w Europie rozbudziły niepowodzenia Osmanów za czasów Bajezyda II w wojnie z egipskimi Mamelukami. Kolejne kampanie wojskowe pozostały nierozstrzygnięte i ostatecznie zakończone zostały kompromisowym układem zawartym w 1491 r. Zmagania te opisane zostały w wydawanym trzykrotnie we Włoszech dziełku Historia. La Guerra del Turco e del Soldano („sułtanami Babilonu” czy też „sułtanami Kairu” nazywani byli w Europie mameluccy władcy Egiptu)[9].

Za przejaw myślenia życzeniowego i tyleż irracjonalnych, co bezsilnych złorzeczeń pod adresem Turków należy chyba uznać książeczki noszące tytuły Turci. De futuris Christianorum triumphis in Turcos et Saracenos, Turci. De Turciae destructione czy też Wunderzeichen wider die Türcken.

Wiele publikowanych wówczas dziełek miało za zadanie zachęcić władców do podjęcia krucjaty antytureckiej, jak choćby Carmen concitatorium ad principes christianos in Turcum Raphaela Zovenzoniusa. Gorącym zwolennikiem walki z Turkami był kardynał Bessarion, jeden z greckich uciekinierów z upadłego Cesarstwa Wschodniego. W swojej działalności propagandowej posługiwał się on głównie listami i mowami (Epistolae et orationes wydane zostały w jednym woluminie w Paryżu i w Wenecji w 1471 r., a później jeszcze wznowiono je w Paryżu w 1500 r.), które adresował do władców zachodnich. Apelował w nich o jedność w świecie chrześcijańskim (najczęściej powtarzany motyw wszystkich turcyk, niezależnie od pochodzenia autora) i o podjęcie wyprawy przeciwko Turkom, której siły militarne bagatelizował[10].

Do walki z Turkami wzywali także w bullach kolejni papieże (Aleksander VI, Kalikst III, Pius II). Szczególnie wielu wydań drukiem doczekały się dokumenty wystawiane przez Innocentego VIII (47 dokumentów) i Sykstusa IV (53 dokumenty). Bulle papieskie publikowane były także w wydaniach zbiorowych (11 wydań sumariuszy).

Odrębne miejsce należy się tu listowi teologa franciszkańskiego Giovanniego Nanni z Viterbo (Johannes Annius) do władców europejskich: De futuris christianorum triumphis in Saracenos. Na gruncie teologii dowodził on, że chrześcijanie jako wyznawcy jedynej prawdziwej wiary muszą pokonać pogan. Również i na tym polu ścierano się więc ze światem islamu. W Europie zachodniej ukazywały się „konfutacje” Koranu (jak choćby Ricoldus de Monte Crucis, Confutatio Alcorani. Hrsg. Bartholomaeus Picenus de Monteardus czy tegoż autora Improbatio Alcorani. Hrsg. Antonius de la Peña, a także Jana Turrecrematy, Tractatus contra principales errores Mahometis). Nie można tu pominąć drukowanej Missa pro fide contra Turcum et exercitum eius. Znamy także specjalną litanię antyturecką, ułożoną przez Henryka Arnoldi, zarejestrowaną w GW jako Litania contra Turcos. Oryginalny tytuł modlitwy brzmi Contra Teucros specialis letania et preces flexis genibus dicende. Jest tu jakiś refleks legendy o trojańskim pochodzeniu Turków[11].

Jednym z bestsellerów księgarskich drugiej połowy XV wieku była fikcyjna korespondencja sułtanów tureckich. Najsłynniejszy jest dziś list papieża Piusa II do sułtana Mehmeda II (15 wydań inkunabułowych)[12]. Nie był to jednak jedyny list tego typu. Ogromny sukces na rynku wydawniczym odniósł wydany przez Laudiviusa Zacchię zbiorek zatytułowany Epistolae magni Turci (23 wydania inkunabułowe). Jego treść stanowi apokryficzna korespondencja padyszacha osmańskiego z królami Persji i Armenii, sułtanem Egiptu, z papieżem Mikołajem V, senatem weneckim, władcami europejskimi itd. Całe to dzieło obraca się wokół dokonanych oraz przyszłych podbojów tureckich, które obwieszcza lub zapowiada „wielki Turek”.

Innym wielkim bestsellerem epoki była kompilacja Bernharda von Breidenbach Peregrinatio in Terram Sanctam. Pomimo swego braku oryginalności, książka ta doczekała się dwunastu wydań do roku 1522, w tym także w tłumaczeniach na niemiecki, flamandzki i francuski. GW notuje 10 wydań, z których zachowało się wiele dziesiątek egzemplarzy (w tym 17 w zbiorach polskich). Swoją popularność w znacznej mierze zawdzięczała drzeworytowym ilustracjom autorstwa Erharda Reuwicha z Utrechtu. Wykonane ze szkiców tworzonych w miejscach, które ilustrują, są najbardziej autentycznymi obrazami miejsc i ludzi wschodu swych czasów. Na jednym z drzeworytów możemy zobaczyć postaci „saracenów” w strojach różnych typów, a także tablicę przedstawiającą alfabet arabski. Dzieło zawiera ponadto m.in. rozmówki łacińsko-arabskie[13].

Tractatus de moribus, conditionibus et nequicia Turcorum, przypisywany bratu Jerzemu z Węgier (Georgius de Hungaria) powstał niedługo przed 1480 rokiem. Autor był najprawdopodobniej zakonnikiem, który dostał się do niewoli tureckiej około 1438 r. i pozostawał w niej przez następnych 20 lat. Dziełko to wielokrotnie wydawane było drukiem po łacinie (GW notuje 3 wydania), doczekało się także tłumaczeń na język niemiecki, jego wydawcą był Marcin Luter[14]. Autor wyjaśnia źródła tureckiej potęgi, podaje opis janczarów, w tym także systemu dewszirme, oraz innych osmańskich formacji wojskowych, a wreszcie obyczajów i zwyczajów tureckich, w tym także życia religijnego[15].

Ciekawym przykładem rosnącego zainteresowania Turcją są kolejne, sukcesywnie poszerzane wydania Geschichte von der Türkei Jörga von Nürnberg. Podczas gdy pierwsze, opublikowane w Memmingen bez podania roku liczyło zaledwie 13 stron, to trzecie, norymberskie z roku 1500 już 153 strony. Jako kolejne przykłady tego trendu można wymienić książeczki: Türkischer Kaiser, Turci. De Turcis (5 wydań), Johannesa Presbytera De ritu et moribus Turcorum, wydany w Pilźnie w 1498 r. w języku czeskim żywot Mahometa (Mohamet. Život Mahometa), a nawet operetkę – Turci. Operetta del Turco.

Nie można też pominąć tu dziełka Greka Mikołaja Sagundino De familia Autumanorum id est Turcorum ad Aeneam [Sylvium] Senarum episcopum. Ten „reportaż” powstał po odbyciu przez jego autora podróży dyplomatycznej do Konstantynopola już po jego zdobyciu przez Turków. „Po krótkim przeglądzie chronologicznym władców otomańskich, Sagundinos przedstawił początek ekspansji tureckiej w Europie, wojnę sułtana Murada II z królem polskim, klęskę i śmierć Władysława pod Warną w 1444 r., wreszcie zwycięski pochód Mahometa II, następcy Murada II, zakończony zdobyciem Konstantynopola oraz opisał okropności, niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z tureckim najazdem. Powyższą pierwszą edycję Sagundinosa, znaną tylko z polskich katalogów, powtórzono w obszerniejszym wydaniu w Wiedniu w 1551 r.”[16]. Książeczka ta interesująca jest dla nas również i z tego powodu, że według koncepcji Elizy Szandorowskiej wydrukowana miała zostać w Chełmnie[17]; bardziej jednak prawdopodobnym miejscem publikacji jest Wrocław.

Jakie problemy prawne rodziła walka z Turkami niech świadczy dziełko Johannesa Lupusa, Quaestio iuris an sit licitum clericis ex mandato Papae contra Turcos arma assumere sine poena irregularitatis.

Dodajmy jeszcze na koniec, że Turcy pojawiają się w europejskiej poezji (Jacobus de Moretis, Carmen contra Turcos an Papst Sixtus IV; Adam de Montaldo, Carmina contra Turcos), dramacie (Jacobus Locher Philomusus, Panegyricus ad Maximilianum. Daran: Tragoedia de Turcis et Soldano. — Dialogus de heresiarchis) i całym szeregu mów.

GW podaje informację słabo znanym polonicum zatytułowanym Titel des türkischen Kaisers Baiazet II. an Johann Albrecht I. König von Polen. Jest to prowokacyjny list, który prawdopodobnie wysłali na przełomie maja i czerwca 1498 wycofujący się spod Przemyśla Turcy, kończący łupieżczą wyprawę odwetową na tereny wschodniej Polski. List ten być może przywieźli ze sobą do Augsburga, gdzie został opublikowany, posłowie polscy starający się o pomoc Rzeszy na sejmie we Freiburgu. O piśmie tym wspominał Fryderyk Papée[18].

Jak można podsumować to, co powiedziano powyżej? Europejczycy patrzyli na Turków z mieszaniną lęku i zaciekawienia, nienawiści i fascynacji. Wezwania do walki nie stały w sprzeczności z dążeniem lepszego poznania wroga i zaspokojenia ciekawości. Znakomitym odzwierciedleniem tej mieszanki uczuć jest produkcja wydawnicza pierwszych europejskich warsztatów drukarskich. Dla drukarzy publikacje na tematy tureckie były źródłem pewnego zarobku.

***

Ponieważ zestawienie to opiera się na publikowanym, ogólnodostępnym katalogu, opisy inkunabułów podaję skrócone jedynie do podstawowych informacji bibliograficznych. Dla uniknięcia ewentualnych pomyłek pozostawiam w opisach numery GW. Nie tłumaczę również haseł ani opisów na język polski.

Interesującą funkcjonalnością GW w wersji internetowej jest to, że możemy tu znaleźć także linki do zdigitalizowanych inkunabułów w niemieckich, szwajcarskich, francuskich czy hiszpańskich bibliotekach cyfrowych, dzięki czemu możemy je czytać online.

 1. 0004220N Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Niederlande, nicht vor 1492].
 2. 00034 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928), um 1482].
 3. 00037 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928), um 1482].
 4. 00032 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. Formular für mehrere Personen. [Nürnberg: Friedrich Creussner, um 1482].
 5. 00024 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1481. [Ferrara: Andreas Belfortis, um 1481].
 6. 00025 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1481. [Florenz: Nicolaus Laurentii, um 1481].
 7. 0002510N Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1481. [Florenz: Nicolaus Laurentii, nicht vor 4.XII.1480, nicht nach 31.III.1481].
 8. 00030 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1481. [Venedig: Johann Herbort, um 1481].
 9. 00026 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1481. Für Überlingen. [Reutlingen: Johann Otmar] [vielmehr Michael Greyff], [um 1481].
 10. 00027 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1481. Für Überlingen . [Reutlingen: Johann Otmar] [vielmehr Michael Greyff], [um 1481].
 11. 00028 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1481. Für Überlingen. [Reutlingen: Johann Otmar] [vielmehr Michael Greyff], [um 1481].
 12. 00029 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1481. Für Überlingen . [Reutlingen: Johann Otmar] [vielmehr Michael Greyff], [um 1481].
 13. 00031 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1482. [Deutschland: Drucker von Nixstein, Ablassbrief (Einbl 1035), um 1482].
 14. 1 Sp. 13a Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [um 1482].
 15. 00035 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1482. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928), um 1482].
 16. 00036 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928), um 1482].
 17. 00041 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [Speyer: Peter Drach d.M.].
 18. 00033 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1482. Formular für Frauen. [Nürnberg: Friedrich Creussner, um 1482].
 19. 0003710 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1482. Formular für Frauen. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928)].
 20. 00038 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1482. Formular für mehrere. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928), um 1482].
 21. 00039 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1482. Formular für mehrere. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928), um 1482].
 22. 00040 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1482. Formular für mehrere. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928), um 1482].
 23. 00042 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1483. [Nürnberg: Fratres Ordinis Eremitarum S. Augustini, um 1483].
 24. 00010 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Audenarde: Arend de Keysere, um 1480].
 25. 00011 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Audenarde: Arend de Keysere, um 1480].
 26. 00012 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Audenarde: Arend de Keysere, um 1480].
 27. 00013 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. Formular für Kranke. [Augsburg: Jodokus Pflanzmann, um 1480].
 28. 1 Bl. eins. bedr. 51 × 149 mm. 10 Z. Typ. 1:107G.
 29. 00014 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. Formular für Kranke. [Augsburg: Jodokus Pflanzmann, um 1480].
 30. 00015 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1480. Formular für Kranke. [Augsburg: Jodokus Pflanzmann, um 1480].
 31. 00016 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1480. [Augsburg: Jodokus Pflanzmann, um 1480].
 32. 00017 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1480. [Löwen: Johann von Paderborn, um 1480].
 33. 00018 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1480. [Speyer: Peter Drach, um 1480].
 34. 00019 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1480. [Speyer: Peter Drach, um 1480].
 35. 0001210N Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Audenarde: Arend de Keysere, um 1480].
 36. 0001710N Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1480. [Poitiers(?): Jean Bouyer(?), um 1480].
 37. 00020 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1481. [Basel: Michael Wenssler, um 1481].
 38. 00021 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1481. [Speyer: Peter Drach, um 1481].
 39. 00022 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1481. [Speyer: Peter Drach, um 1481].
 40. 0002210N Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1481. [Speyer: Peter Drach, um 1481].
 41. 00023 Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1481. [Zaragoza: Paul Hurus, um 1481].
 42. 0004210N Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und des Deutschherrenordens der Heiligen Elisabeth von Preussen. [Mondovi: Stephanus und Laurentius de Vivaldis, vor 9.IV.1487].
 43. 00487 Al nome sia di Dio (Aufruf an die Venezianer zum Türkenkrieg auf Betreiben von Sixtus IV., in Stanzen, um 1472(?)). [Florenz: Nicolaus Laurentii, um 1477(?)]. 4°
 44. 00908 Alexander VI., Papst: Bulle (Quamvis ad amplianda) betr. einen Zehnten für den Kampf gegen die Türken. Rom, 1.VI.1500 . [Köln: Ulrich Zell, nicht vor 1.VI.1500].
 45. 0089410 Alexander VI., Papst: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, katalan. [Segovia(?): Drucker von Alexander VI., Papst, Ablassbrief (GW 894/10), nach 5.III.1473].
 46. 00895 Alexander VI., Papst: Brief an den römischen König Maximilian I. betr. den Kampf gegen die Türken. Rom, 2.X.1493, lat. und deutsch. Nebst zwei Briefen des Nuntius Antonius Fabregnes an den Papst. Zengg, 8. u. 13.IX.1493. [Wien: Johann Winterburg, nicht vor 2.X.1493]. 2°
 47. 00905 Alexander VI., Papst: Bulla (Desiderando nui), betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 18.IX.1499, ital. [Venedig: Drucker von Alexander VI., Papst, Bulle (GW 905), nicht vor 18.IX.1499].
 48. 0090310N Alexander VI., Papst: Bulla (Domini et salvatoris nostri Jhesu Christi) betr. den Ablass in Deutschland zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 5.X.1500. [Strassburg: Johann Prüss, nicht vor 5.X.1500]. 4°
 49. 2 Sp.332a Annius, Johannes: De futuris christianorum triumphis in Saracenos. Nürnberg, 1471. 4°
 50. 02018 Annius, Johannes: De futuris christianorum triumphis in Saracenos. Leipzig: [Markus Brandis], 28.IX.1481. 4°
 51. 02019 Annius, Johannes: De futuris christianorum triumphis in Saracenos. [Gouda: Gerard Leeu, um 1482]. 4°
 52. 02020 Annius, Johannes: De futuris christianorum triumphis in Saracenos. Köln: [Heinrich Quentell], 13.II.1482. 4°
 53. 02021 Annius, Johannes: De futuris christianorum triumphis in Saracenos. Löwen: Johann von Paderborn, [um 1485] [vielmehr nicht vor 1481, nicht nach 1483]. 4°
 54. 02022 Annius, Johannes: De futuris christianorum triumphis in Saracenos. Nürnberg: [Peter Wagner, um 1485]. 4°
 55. 2 Sp.336a Annius, Johannes: De futuris christianorum triumphis in Saracenos. Löwen: Johann von Paderborn, 1485. 4°
 56. 02023 Annius, Johannes: De futuris christianorum triumphis in Saracenos. Paris: [Etienne Jehannot, um 1495] [vielmehr um 1499]. 8°
 57. 02024 Annius, Johannes: De futuris christianorum triumphis in Saracenos. Köln: Retro Minores, 19.VIII.1497. 4°
 58. 02017 Annius, Johannes: De futuris christianorum triumphis in Saracenos. Genua: Baptista Cavalus, 8.XII.1480. 4°
 59. 0202910N Anschlag wider die Türken. 4°
 60. 02029 Anschlag wider die Türken. Augsburg: [Johann Bämler, nicht vor Juni 14]74. 2°
 61. 02030 Anschlag wider die Türken und alle Ungläubigen. [Augsburg: Johann Froschauer, um 1493/94]. 4°
 62. 02031 Anschlag wider die Ungläubigen. [Nürnberg: Marx Ayrer], 1488. 8°
 63. 02510 Arnoldi, Henricus: Litania contra Turcos. [Basel: Johann Amerbach, um 1480]. 4°
 64. 02688 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung a, lat. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, um 1489].
 65. 02695 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, deutsch. [Augsburg: Anton Sorg, um 1489/90].
 66. 02696 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, deutsch. [Nürnberg: Anton Koberger, um 1489/90].
 67. 0269620N Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, deutsch. [Nürnberg: Friedrich Creussner, um 1489/90].
 68. 02697 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, deutsch. [Nürnberg: Anton Koberger, um 1489/90].
 69. 02698 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, deutsch. [Strassburg: Johann Prüss, um 1489/90].
 70. 02699 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, deutsch. [Ulm: Konrad Dinckmut] [vielmehr Johann Zainer d.Ä.], [um 1489/90].
 71. 02689 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, lat. [Augsburg: Johann Schönsperger, um 1489/90].
 72. 02690 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, lat. [Leipzig: Martin Landsberg, um 1489/90].
 73. 0269010N Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, lat. [Leipzig: Martin Landsberg].
 74. 02691 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, lat. [Lübeck: Steffen Arndes, um 1489/90].
 75. 02693 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, lat. [Strassburg: Johann Prüss(?) , um 1489/90].
 76. 02694 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, lat. [Strassburg: Johann Prüss, um 1489/90].
 77. 02692 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, lat. [Mainz: Peter Schöffer, um 1489/90].
 78. 02700 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung b, schwed. [Stockholm: Mit den Typen des Bartholomäus Ghotan, um 1489/90].
 79. 02703 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung c, deutsch. [Mainz: Peter Schöffer, um 1489/90].
 80. 02701 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung c, lat. [Antwerpen: Gerard Leeu, um 1489/90].
 81. 02702 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung c, lat. [Mainz: Peter Schöffer, um 1489/90].
 82. 02708 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung d, deutsch. [Köln: Ulrich Zell, um 1490].
 83. 02704 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung d, lat. [Deventer: Richard Paffraet, um 1490].
 84. 02705 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung d, lat. [Köln: Ulrich Zell, um 1490].
 85. 02706 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung d, lat. [Lübeck: Steffen Arndes, um 1490].
 86. 02707 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Innozenz’ VIII. vom 11.XII.1488, Fassung d, lat. [Mainz: Peter Schöffer, um 1490].
 87. 0268420N Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Sixtus’ IV. vom 4.XII.1480, deutsch. [Leipzig: Markus Brandis, um 1482].
 88. 02685 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Sixtus’ IV. vom 4.XII.1480, deutsch. [Nürnberg: Friedrich Creussner, um 1482].
 89. 02686 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Sixtus’ IV. vom 4.XII.1480, deutsch. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928), um 1482].
 90. 02687 Articuli abbreviati der Kreuzzugsbulle Sixtus’ IV. vom 4.XII.1480, deutsch. [Würzburg: Georg Reyser, um 1482].
 91. 02773 Aubusson, Pierre d’: De obsidione urbis Rhodiae ad Fridericum imperatorem. [Mainz: Drucker der Prognosticatio, nach 13.IX.1480].
 92. 02774 Aubusson, Pierre d’: De obsidione urbis Rhodiae ad Fridericum imperatorem. [Nürnberg: Anton Koberger, nach 13.IX.1480].
 93. 02775 Aubusson, Pierre d’: De obsidione urbis Rhodiae ad Fridericum imperatorem. [Strassburg: Heinrich Knoblochtzer, nach 13.IX.1480]. 4°
 94. 0277220N Aubusson, Pierre d’: De obsidione urbis Rhodiae ad Fridericum imperatorem. Rhodos, 13.IX.1480. [Köln: Arnold ter Hoernen, nach 13.IX.1480]. 4°
 95. M12288 Innozenz VIII., Papst: Breve an Raimundus Peraudi in Ablassangelegenheiten. Rom, 23.III.1488. Daran: Pierre d’Aubusson: Schreiben betr. die Türkengefahr. Rhodus, 23.I.1488. [Mainz: Peter Schöffer, nach 23.III.1488].
 96. M12292 Innozenz VIII., Papst: Breve an Raimundus Peraudi in Ablassangelegenheiten. Rom, 23.III.1488. Daran: Pierre d’Aubusson: Schreiben betr. die Türkengefahr. Rhodus, 23.I.1488. [Würzburg: Georg Reyser, nach 23.III.1488].
 97. 04185 Bessarion: Epistolae et orationes. Paris: Guy Marchant, 21.X.1500. 4°
 98. 04185 Bessarion: Epistolae et orationes. Paris: Guy Marchant, 21.X.1500. 4°
 99. 06909 Cicero, Marcus Tullius: Somnium Scipionis. Daran: Hieronymus Balbus: De laudibus bellicis regis Pannoniae carmen. [Paris: Ulrich Gering, Anfang 1488]. 4°
 100. 06911 Cicero, Marcus Tullius: Somnium Scipionis. Daran: Hieronymus Balbus: De laudibus bellicis regis Pannoniae carmen. [Paris: Guy Marchant, um 1490]. 4°
 101. 0691110N Cicero, Marcus Tullius: Somnium Scipionis. Daran: Hieronymus Balbus: De laudibus bellicis regis Pannoniae carmen. [Paris: Jean Tréperel, um 1495]. 4°
 102. 03429 Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Rom: Eucharius Silber, um 1483].
 103. 0342910 Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Rom: Eucharius Silber, um 1483].
 104. 0342915N Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Rom: Eucharius Silber, nicht nach 31.V.1483].
 105. 03435 Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, vor 10.VIII.1484].
 106. 0343510N Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, um 1484].
 107. 03436 Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Stockholm: Johann Snell, vor 7.I.1485].
 108. 03437 Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, nicht vor 1485].
 109. 342920N Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1483. [Nürnberg: Fratres Ordinis Eremitarum S. Augustini].
 110. 03432 Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1484. [Nürnberg: Fratres Ordinis Eremitarum S. Augustini, erste Hälfte1484].
 111. 03430 Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1483. [Nürnberg: Fratres Ordinis Eremitarum S. Augustini, nicht nach 19.XII.1483].
 112. 03431 Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1484. [Nürnberg: Fratres Ordinis Eremitarum S. Augustini, Anfang 1484].
 113. 03434 Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1484. [Nürnberg: Fratres Ordinis Eremitarum S. Augustini, erste Hälfte 1484].
 114. 03433 Bartholomaeus de Camerino: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1484. Formular für mehrere. [Nürnberg: Fratres Ordinis Eremitarum S. Augustini, erste Hälfte 1484].
 115. 03755 Bechwinden, Heinz von: Gedicht vom Krieg mit Schweizern und Türken. Daran: Johannes Curtus: Reimchronik über den Schwabenkrieg. [Tübingen: Johann Otmar, nicht vor 1499]. 4°
 116. 04184 Bessarion: Epistolae et orationes. Hrsg. Guillermus Fichetus. [Paris: Ulrich Gering, Martin Crantz und Michael Friburger, April 1471]. 4°
 117. 04186 Bessarion: Epistolae et orationes, ital. von Ludovicus Carbo. [Venedig: Christoph Valdarfer], 1471. 8°
 118. 04185 Bessarion: Epistolae et orationes. Paris: Guy Marchant, 21.X.1500. 4°
 119. 4 Sp.622a Brant, Sebastian: Turcorum terror et potentia. [Basel: Johann Bergmann, nach 1.IX.1498]. 4°
 120. 4 Sp.623a Brant, Sebastian: Turcorum terror et potentia. [Strassburg: Johann Grüninger, nach 1.IX.1498]. 4°
 121. 4 Sp.656a Breidenbach, Bernhard von: Peregrinatio in terram sanctam, deutsch. [Speyer: Peter Drach, nach 1500]. 2°
 122. 05077 Breidenbach, Bernhard von: Peregrinatio in terram sanctam, deutsch. Mainz: Erhard Reuwich, 21.VI.1486. 2°
 123. 05078 Breidenbach, Bernhard von: Peregrinatio in terram sanctam, deutsch. Augsburg: Anton Sorg, 22.IV.1488. 2°
 124. 05079 Breidenbach, Bernhard von: Peregrinatio in terram sanctam, franz. von Jean de Hersin. [Lyon: Gaspard Ortuin], 18.II.14
 125. 05080 Breidenbach, Bernhard von: Peregrinatio in terram sanctam, franz. von Nicolas Le Huen. Lyon: Michel Topié und Jacques Heremberck, 28.XI.1488. 2°
 126. 05081 Breidenbach, Bernhard von: Peregrinatio in terram sanctam, niederl. Mainz: Erhard Reuwich, 24.V.1488. 2°
 127. 05082 Breidenbach, Bernhard von: Peregrinatio in terram sanctam, span. Übers. und mit Zusätzen hrsg. von Martin Martinez de Ampies. Davor: Martin Martinez de Ampies: Tratado de Roma. Zaragoza: Paul Hurus, 16.I.1498. 2°
 128. 0508210N Breidenbach, Bernhard von: Peregrinatio in terram sanctam, tschech. Pilsen: Nikolaus Bakalar, 1498. 8°
 129. 05075 Breidenbach, Bernhard von: Peregrinatio in terram sanctam. Mainz: Erhard Reuwich, 11.II.1486. 2°
 130. 05076 Breidenbach, Bernhard von: Peregrinatio in terram sanctam. Speyer: Peter Drach, 29.VII.1490. 2°
 131. 05882 Caffa. L’assedio e la presa di Caffa. [Vicenza: Leonardus Achates, nach 7.VI.1475]. 4°
 132. 0591610N Calixtus III., Papst: Kreuzzugsbulle (Cum his superioribus annis impius nominis Christiani persecutor Turcorum tyrannus). Rom, 29.VI.1456. [Mainz: Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202), um 1456]. 4°
 133. 05916 Calixtus III., Papst: Kreuzzugsbulle (Cum his superioribus annis impius nominis Christiani persecutor Turcorum tyrannus). Rom, 29.VI.1456. Deutsch von Heinrich (Kalteisen), Erzbischof von Drontheim(?). [Mainz: Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202), 1456]. 4°
 134. 05980 Canis, Johannes Jacobus: Ad Nicolaum Canalem classem contra Turcos ducentem carmen. [Vicenza: Leonardus Achates(?), um 1475]. 4°
 135. 06003 Caoursin, Guillelmus: Rhodiorum historia (1480–1489). Ulm: Johann Reger, 24.X.1496. 2°
 136. 06003 Caoursin, Guillelmus: Rhodiorum historia (1480–1489). Ulm: Johann Reger, 24.X.1496. 2°
 137. 06003 Caoursin, Guillelmus: Rhodiorum historia (1480–1489). Ulm: Johann Reger, 24.X.1496. 2°
 138. 06003 Caoursin, Guillelmus: Rhodiorum historia (1480–1489). Ulm: Johann Reger, 24.X.1496. 2°
 139. 06016 Caoursin, Guillelmus: Ad Innocentium papam VIII. oratio. [Rom: Stephan Plannck, nach 28.I.1485]. 4°
 140. 06015 Caoursin, Guillelmus: Ad Innocentium papam VIII. oratio. [Rom: Bartholomäus Guldinbeck, nach 28.I.1485]. 4°
 141. 06014 Caoursin, Guillelmus: Ad Innocentium papam VIII. oratio. [Rom: Eucharius Silber, nach 28.I.1485]. 4°
 142. 06003 Caoursin, Guillelmus: Rhodiorum historia (1480–1489). Ulm: Johann Reger, 24.X.1496. 2°
 143. 06003 Caoursin, Guillelmus: Rhodiorum historia (1480–1489). Ulm: Johann Reger, 24.X.1496. 2°
 144. 06003 Caoursin, Guillelmus: Rhodiorum historia (1480–1489). Ulm: Johann Reger, 24.X.1496. 2°
 145. 06003 Caoursin, Guillelmus: Rhodiorum historia (1480–1489). Ulm: Johann Reger, 24.X.1496. 2°
 146. 06003 Caoursin, Guillelmus: Rhodiorum historia (1480–1489). Ulm: Johann Reger, 24.X.1496. 2°
 147. 6 Sp.115a Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio. 4°
 148. 6 Sp.116a Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio, deutsch. [Strassburg, nach 1500]. 4°
 149. 06012 Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio, engl. von John Kay. [London: Drucker des Siege of Rhodes, Anfang 1483]. 2°
 150. 06013 Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio, ital. [Venedig: Erhard Ratdolt, nach 19.VIII.1480]. 4°
 151. 06011 Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio, deutsch. [Passau: Benedikt
 152. 06004 Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio. [Venedig: Erhard Ratdolt, nach 19.VIII.1480]. 4°
 153. 06005 Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio. [Parma: Andreas Portilia, nach 19.VIII.1480]. 4°
 154. 06006 Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio. [Brügge: Colard Mansion, nach 19.VIII.1480]. 2°
 155. 0600610 Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio. [Löwen: Johann von Paderborn, nach 19.VIII.1480]. 2°
 156. 06007 Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio. Passau: [Benedikt Mayr], 13.XII.1480. 8°
 157. 06008 Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio. [Barcelona(?): Mit der Type des Johann von Salzburg und Paul Hurus] auf Veranlassung des Dominicus Salvatoris, 28.II.1481. 4°
 158. 06009 Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio. [Rom: Eucharius Silber, um 1482]. 4°
 159. 06010 Caoursin, Guillelmus: Obsidionis Rhodiae urbis descriptio. Odense: Johann Snell, 1482. 4°
 160. 06003 Caoursin, Guillelmus: Rhodiorum historia (1480–1489). Ulm: Johann Reger, 24.X.1496. 2°
 161. 06003 Caoursin, Guillelmus: Rhodiorum historia (1480–1489). Ulm: Johann Reger, 24.X.1496. 2°
 162. 0665810N Christophorus, Frater: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Parma: Andreas Portilia].
 163. 07443 Contarini, Ambrogio: Viaggio ad Usun Hassan re di Persia. Venedig: Hannibal Foxius, 16.I.1487. 4°
 164. 0779310N Cortesi, Marsilio: Della presa di Modone per opera dei Turchi: „Valido raggio Febo mio verace“. [Venedig: Jacobus Pentius, nach 9.VIII.1500]. 4°
 165. 0779320N Cortesi, Marsilio: Della presa di Modone per opera dei Turchi: „Valido raggio Febo mio verace“. Brescia: Baptista de Farfengo, [nach 10.VIII.1500]. 4°
 166. 07860 Curte, Jacobus de: De urbis Collosensis obsidione a. 1480 a Turcis tentata. Venedig: Erhard Ratdolt, [nach 18.VIII.1480]. 4°
 167. 09855 Pseudo-Ferrerius, Vincentius: De fine mundi, deutsch. Daran: De Turcis, deutsch. [Augsburg: Anton Sorg, 14]86]. 4°
 168. 08246 Defensorium fidei dialogos septem contra Iudaeos, haereticos et Sarracenos continens etc. [Utrecht: Nicolaas Ketelaer und Gerard Leempt, um 1473]. 2°
 169. 08276 Dialogus inter discipulum et magistrum de ruina populi christiani et Turcorum victoria. Memmingen: Albrecht Kunne, 5.III.1494. 2°
 170. 7 Sp.451a Dionysius Cartusianus: Dialogus Christiani contra Sarracenum. Paris: Guillaume Eustace, [nach 1500]. 8°
 171. 09309 Enoch von Kobelau: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken. 1488. [Leipzig: Moritz Brandis].
 172. 09310 Enoch von Kobelau: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken. 1488. [Leipzig: Moritz Brandis].
 173. 09382 Ernst, Erzbischof von Magdeburg: Ausschreibung einer Türkensteuer. Giebichenstein [vor 17.IX.1481]. [Leipzig: Markus Brandis].
 174. 0939320 Esortazione ai cristiani contro il Turco. [Jesi: Federicus de Comitibus, um 1474]. 4°
 175. 8 Bl.  [a⁸].32 Z. Typ. 1:111R.
 176. 0939330 Esortazione contro il Turco. [Mailand: Philippus Mantegatius, nicht vor 19.XI.1490, nicht nach 25.VII.1492]. 4°
 177. 1026810N Franciscus Mediolanensis: Ablassbrief (Forma confessionalis) zum Besten des Kampfes gegen die Türken. 1480. [Bologna: Johann Schriber].
 178. 10401 Friedrich III. der Weise, Kurfürst u. Herzog von Sachsen und Johann der Beständige, Herzog von Sachsen: Ausschreiben betreffend die Erhebung des Gemeinen Pfennigs angesichts der Türkengefahr. Coburg, 30.IX.1495. An den Adel. [Leipzig: Martin Landsberg].
 179. 10402 Friedrich III. der Weise, Kurfürst u. Herzog von Sachsen und Johann der Beständige, Herzog von Sachsen: Ausschreiben betreffend die Erhebung einer Türkensteuer. Jena, 22.XII.1500. An den Adel. [Leipzig: Martin Landsberg].
 180. 10639 Georg, Herzog von Sachsen: Ausschreiben betreffend die Erhebung des Gemeinen Pfennigs angesichts der Türkengefahr. Leipzig, 14.XII.1496. An die Ämter. [Leipzig: Konrad Kachelofen].
 181. 10637 Georg, Herzog von Sachsen: Ausschreiben betreffend die Erhebung des Gemeinen Pfennigs angesichts der Türkengefahr. Leipzig, 14.XII.1496. An den Adel. [Leipzig: Konrad Kachelofen].
 182. 10638 Georg, Herzog von Sachsen: Ausschreiben betreffend die Erhebung des Gemeinen Pfennigs angesichts der Türkengefahr. Leipzig, 14.XII.1496. An den Adel. [Leipzig: Konrad Kachelofen].
 183. 1063920N Georg, Herzog von Sachsen: Ausschreiben betreffend die Erhebung des Gemeinen Pfennigs angesichts der Türkengefahr. Leipzig, 14.XII.1496. An die Städte. [Leipzig: Konrad Kachelofen].
 184. 1063940N Georg, Herzog von Sachsen: Ausschreiben betreffend die Erhebung des Gemeinen Pfennigs angesichts der Türkengefahr. Leipzig, 14.XII.1496. An die Städte. [Leipzig: Konrad Kachelofen].
 185. 10641 Georg, Herzog von Sachsen: Ausschreiben mit der Ankündigung einer bevorstehenden Türkensteuer. 13.XI.1500. An den Adel. [Leipzig: Konrad Kachelofen].
 186. 10653 Georgius de Hungaria: De moribus, conditionibus et nequitia Turcorum etc. [Rom: Georg Herolt, um 1481]. 4°
 187. 10654 Georgius de Hungaria: De moribus, conditionibus et nequitia Turcorum etc. [Urach: Konrad Fyner, um 1481]. 4°
 188. 10655 Georgius de Hungaria: De moribus, conditionibus et nequitia Turcorum etc. [Köln: Johann Koelhoff d.Ä., nicht nach 1491]. 4°
 189. 10919 Gigliis, Johannes de: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken. 1489. [Westminster: William Caxton].
 190. 10918 Gigliis, Johannes de: Ablassverkündigung zum Besten des Kampfes gegen die Türken. An einen geistlichen Würdenträger. 1481. [Westminster: William Caxton, nach 25.VIII.1481].
 191. 10917 Gigliis, Johannes de: Ablassverkündigung zum Besten des Kampfes gegen die Türken. An geistliche Würdenträger. 1481. [Westminster: William Caxton, nach 25.VIII.1481].
 192. 1 Bl. eins. bedr. 114 × 209 mm. 24 Z. Typ. 4:95G.
 193. 10920 Gigliis, Johannes de und Perseus Malvitius: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken. 1489. [Westminster: William Caxton].
 194. 11577 Guaciis, Johannes de: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken, 1481. lat., Formular für Einzelpersonen. [Mantua: Paul von Butzbach, nicht nach 18.IV.1481].
 195. 1157710N Guaciis, Johannes de: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken, 1481. lat., Formular für Einzelpersonen. [Mantua: Paul von Butzbach, nicht nach 18.IV.1481].
 196. 11578 Guaciis, Johannes de: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken, 1481. lat., Formular für Familien. [Mantua: Paul von Butzbach, 1481].
 197. 10 Sp.257a La guerra del Moro e del Re di Francia (Inc. „Temo s’io chiamo in mio soccorso“) . Daran: La guerra tra Veneziani e Turchi. [Brescia: Jacobus Britannicus]. 4°
 198. 12119 Han, Johannes: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken, 11.V.1480. [Ungarn: Drucker von Antoninus, Confessionale: Defecerunt (GW 2108), vor 11.V.1480].
 199. 12286 Herben, Matthaeus: Historia Nigropontis. Daran: Factio Ferrariensium. — Oppugnatio oppidi Schutrensis. [Köln: Drucker der Elegantiarum viginti praecepta (GW 285), um 1487]. 4°
 200. 12581 Historia. La Guerra del Turco contro Rodi. [Florenz: Laurentius de Morgianis und Johann Petri, um 1495]. 4°
 201. 12582 Historia. La Guerra del Turco e del Soldano. [Bologna: Cherubino di Aliotti, um 1491]. 4°
 202. 12583 Historia. La Guerra del Turco e del Soldano. [Pavia: Johannes Antonius de Honate für] Cristoforino [in Mailand , um 1492]. 4°
 203. 12584 Historia. La Guerra del Turco e del Soldano. [Rom: Eucharius Silber, um 1492]. 4°
 204. M1232510 Innozenz VIII., Papst: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1491. [Lyon: Janon Carcain(?), 1491].
 205. M12328 Innozenz VIII., Papst: Breve an den Kaiser und alle Fürsten betr. den Kampf gegen die Türken. Rom, 8.V.1489. [Mainz: Peter Schöffer, nach 8.V.1489].
 206. M12327 Innozenz VIII., Papst: Breve an den Kaiser und alle Fürsten betr. den Kampf gegen die Türken. Rom, 8.V.1489. [Erfurt(?): Hans Sporer(?), nach 8.V.1489]. 2°
 207. M12330 Innozenz VIII., Papst: Breve an Kaiser Friedrich III. betr. den Kampf gegen die Türken. Rom, 4.XII.1489. [Augsburg: Anton Sorg, nach 4.XII.1489].
 208. M12296 Innozenz VIII., Papst: Breve an Kaiser Friedrich über die von den Türken drohende Gefahr. Rom, 26.III.1488. [Mainz: Peter Schöffer, nach 26.III.1488].
 209. M12332 Innozenz VIII., Papst: Breve an Raimundus Peraudi betr. seine Tätigkeit für den Kampf gegen die Türken. Rom, 9.XII.1489. [Augsburg: Anton Sorg, nach 9.XII.1489].
 210. M12305 Innozenz VIII., Papst: Bulla (Domini et salvatoris nostri) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 11.XII.1488. [Basel: Johann Amerbach, nach 11.XII.1488].
 211. M12306 Innozenz VIII., Papst: Bulla (Domini et salvatoris nostri) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 11.XII.1488. [Leipzig: Martin Landsberg, nach 11.XII.1488].
 212. M12307 Innozenz VIII., Papst: Bulla (Domini et salvatoris nostri) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 11.XII.1488. [Lübeck: Steffen Arndes, nach 11.XII.1488].
 213. M12308 Innozenz VIII., Papst: Bulla (Domini et salvatoris nostri) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 11.XII.1488. [Passau: Johann Petri, nach 11.XII.1488].
 214. M1230910 Innozenz VIII., Papst: Bulla (Domini et salvatoris nostri) zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 11.XII.1488. [Ulm: Johann Reger].
 215. M12309 Innozenz VIII., Papst: Bulla (Domini et salvatoris nostri) zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 11.XII.1488. Collationiert v. Eberhard Schiesser. [Speyer: Peter Drach d.M.].
 216. M12313 Innozenz VIII., Papst: Bulla indulgentiarum (Catholicae fidei) contra Turcos concessarum. Rom, 16.XII.1488. [Mainz: Peter Schöffer, nach 16.XII.1488].
 217. M12314 Innozenz VIII., Papst: Bulla indulgentiarum (Catholicae fidei) pro subsidiis contra Turcos praestitis. Rom, 16.XII.1488. [Speyer: Peter Drach d.M., nach 16.XII.1488].
 218. M12321 Innozenz VIII., Papst: Bulla indulgentiarum pro subsidiis contra Turcos. [Passau: Johann Petri, nach 11.XII.1488].
 219. M12310 Innozenz VIII., Papst: Bulla (Romanum decet pontificem) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 11.XII.1488. [Leipzig: Konrad Kachelofen, nach 11.XII.1488].
 220. M12273 Innozenz VIII., Papst: Bulla (Ut indulgentiae et facultates) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 11.XI.1487. [Köln: Johann Koelhoff, nach 11.XI.1487].
 221. M12274 Innozenz VIII., Papst: Bulla (Ut indulgentiae et facultates) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 11.XI.1487. [Mainz: Peter Schöffer, nach 11.XI.1487].
 222. M12254 Innozenz VIII., Papst: Indulgentiae contra Mahumetum regi Poloniae concessae. [Rostock: Fratres Domus Viridis Horti, nach 5.VII.1486].
 223. M1233210 Innozenz VIII., Papst: Summaria bullae indulgentiarum Innocentii VIII. contra Turcos von Raymundus Peraudi. Ulm: Johann Zainer d.Ä., 1488.
 224. M12317 Innozenz VIII., Papst: Summaria declaratio bullae et us. d.d. 11.XII.1488 contra Turcos. [Ulm: Johann Zainer d.Ä., um 1489].
 225. M12320 Innozenz VIII., Papst: Summaria declaratio indulgentiarum pro expeditione contra Turcos.
 226. M08907 Istoria della bataglia data dai Turchi contro la galera de pelegrini dell’ anno 1497. [Venedig: Manfredus de Bonellis, nicht vor 1497]. 4°
 227. M12694 Jörg von Nürnberg: Geschichte von der Türkei. 1. Ausg. [Memmingen: Albrecht Kunne]. 4°
 228. M12696 Jörg von Nürnberg: Geschichte von der Türkei. 2. (ausführl.) Ausg. Memmingen: [Albrecht Kunne], 1496. 4°
 229. M12698 Jörg von Nürnberg: Geschichte von der Türkei. 3. erweiterte Ausg. [Nürnberg: Hans Mair], 1500. 4°
 230. M1323210 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. [Gouda: Gerard Leeu, um 1483/84(?)].
 231. M1323110 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Würzburg: Georg Reyser, 1481].
 232. M13221 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Lübeck: Johann Snell, nicht nach 28.VIII.1481].
 233. M13204 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [1480].
 234. M13205 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [1480].
 235. M13207 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Deventer: Richard Paffraet, 1480].
 236. M1320710 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Deventer: Richard Paffraet, 1480].
 237. M13208 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Eltville: Nikolaus Bechtermünze, 1480].
 238. M13209 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Eltville: Nikolaus Bechtermünze, um 1480].
 239. M1320910 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Köln: Johann Koelhoff d.Ä.].
 240. M13210 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Köln: Arnold ter Hoernen, 1480].
 241. M13211 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Nürnberg: Friedrich Creussner, 1480].
 242. M13212 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Reutlingen: Johann Otmar(?), 1480].
 243. M13213 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Würzburg: Georg Reyser, um 1480].
 244. M1321310 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1481. [Audenarde: Arend de Keysere, um 1481].
 245. M1321320 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Eltville: Nikolaus Bechtermünze, vor 21.IV.1481].
 246. M13214 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Köln(?): Drucker des Ablassbriefes von 1481, 1481].
 247. M13215 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Köln: Drucker des Ablassbriefes von 1481, 1481].
 248. M13216 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Löwen: Konrad Braem, um 1481].
 249. M13217 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Löwen: Johann von Paderborn].
 250. M13218 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Löwen: Johann von Paderborn, 1481].
 251. M13219 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Lübeck: Johann Snell, 1481].
 252. M13220 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Lübeck: Johann Snell, 1481].
 253. M13222 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Lübeck: Johann Snell, 1481].
 254. M13223 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Nürnberg: Friedrich Creussner, 1481].
 255. M13224 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Nürnberg: Friedrich Creussner, 1481].
 256. M13227 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Reutlingen: Johann Otmar, 1481].
 257. M13228 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Reutlingen: Johann Otmar, 1481].
 258. M13229 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Reutlingen: Johann Otmar, 1481].
 259. M13230 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Reutlingen: Johann Otmar, 1481].
 260. M13231 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Würzburg: Georg Reyser, 1481].
 261. M1323120 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Zürich: Drucker von Schleusinger, Almanach für 1482 (Sigismund Rodt?), 1481].
 262. M13232 Johannes de Cardona: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1481. [Zürich: Drucker von Schleusinger, Almanach für 1482 (Sigismund Rodt?), 1481].
 263. M14242 Johannes de Latoszyn: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Nürnberg: Anton Koberger, um 1485].
 264. M14244 Johannes de Latoszyn: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Nürnberg: Anton Koberger, um 1485].
 265. M1424410 Johannes de Latoszyn: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Nürnberg: Anton Koberger, um 1485].
 266. M1452110 Johannes Presbyter: De ritu et moribus Turcorum, ital. [Rom: Eucharius Silber oder Johann Besicken(?), nach 1500(?)].
 267. M1474210 Johannes de Steynovia: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken. 1498. [Danzig: Konrad Baumgarten].
 268. M12896 Johannes Antonius, Abt von S. Gemini: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1487.
 269. M12897 Johannes Antonius, Abt von S. Gemini: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1487. [Nürnberg: Anton Koberger].
 270. M12898 Johannes Antonius, Abt von S. Gemini: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1487. [Strassburg: Johann Grüninger].
 271. M12899 Johannes Antonius, Abt von S. Gemini: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1487. [Strassburg: Johann Grüninger].
 272. M12900 Johannes Antonius, Abt von S. Gemini: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1487. [Strassburg: Johann Grüninger, 1487].
 273. M12901 Johannes Antonius, Abt von S. Gemini: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488. [Leipzig: Konrad Kachelofen, 1488].
 274. M12901 Johannes Antonius, Abt von S. Gemini: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488. [Leipzig: Konrad Kachelofen, 1488].
 275. M12902 Johannes Antonius, Abt von S. Gemini: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488. [Leipzig: Konrad Kachelofen, 1488].
 276. M16064 Kannengeter, Hinricus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [Lübeck: Johann Snell, um 1482].
 277. M16065 Kannengeter, Hinricus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [Lübeck: Johann Snell, um 1482].
 278. M16068 Kannengeter, Hinricus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1483. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, um 1483].
 279. M16231 Katzdaler, Wilhelm: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [Würzburg: Georg Reyser, 1482].
 280. M16232 Katzdaler, Wilhelm: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [Würzburg: Georg Reyser, 1482].
 281. M16234 Kaufmann, Johannes: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [Bamberg: Johann Sensenschmidt, 1482].
 282. M16235 Kaufmann, Johannes: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [Bamberg: Johann Sensenschmidt, 1482].
 283. M1625610 Kendale, John: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Westminster: William Caxton, nach 9.VIII.1480].
 284. M16255 Kendale, John: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. [Westminster: William Caxton, vor 30.III.1480].
 285. M1625820 Kendale, John: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. Formular für einzelne Personen. [London: John Lettou, nach 9.VIII.1480].
 286. M16256 Kendale, John: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. Formular für mehrere Personen. [Westminster: William Caxton, 1480].
 287. M16258 Kendale, John: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. 1480. Formular für mehrere Personen. [London: John Lettou, vor 18.IV.1480].
 288. M17839 Leonardus Clementis: Elegia ob victoriam Turci. [Strassburg: Johann Grüninger].
 289. M17838 Leonardus Clementis: Elegia ob victoriam Turci. [Strassburg: Mathis Hupfuff, vor 1.IX.1498].
 290. M1800210 Lesbahy, Nicolaus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus, 1480. [Paris(?): Drucker von Lesbahy, Ablassbrief (GW M1800210), vor 27.XII.1480].
 291. M19507 Lune, Henricus: Ablassbrief (zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus?). [Reutlingen: Michael Greyff, 1482].
 292. M19558 Lupus, Johannes: Quaestio iuris an sit licitum clericis ex mandato Papae contra Turcos arma assumere sine poena irregularitatis. [Rom: Eucharius Silber, um 1481]. 4°
 293. M19791 Maffeus, Celsus: Oratio pro Turcorum expugnatione. [Venedig: Erhard Ratdolt, um 1478]. 4°
 294. M19811 Mager, Berthold: Bericht vom Türkeneinfall in Krain. 7.XI.1483, niederdeutsch. [Magdeburg: Simon Koch, nicht vor 7.XI.1483]. 4°
 295. M19810 Mager, Berthold: Bericht vom Türkeneinfall in Krain. 7.XI.1483. [Leipzig: Markus Brandis, nicht vor 7.XI.1483]. 4°
 296. M21057 Marinus de Fregeno: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1475. [Lübeck: Lukas Brandis, 1475].
 297. M21058 Marinus de Fregeno: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1476. [Rostock: Fratres Domus Viridis Horti, 1476].
 298. M21944 Maximilian I., Römischer Kaiser: Aufforderung an die Reichsstände, Hilfe gegen Frankreich und die Türken zu leisten. Colmar, 25.III.1493. [Freiburg: Kilian Fischer].
 299. M22003 Maximilian I., Römischer Kaiser: Ausschreiben an die Geistlichkeit von Österreich unter der Enns betr. die Türkensteuer. Innsbruck, 1.VIII.1496.
 300. M22033 Maximilian I., Römischer Kaiser: Ausschreiben betr. die Unterstützung seiner politischen Absichten gegen Franzosen und Türken durch die Niederländer. Grave, 26.I.1498. [Köln: Retro Minores, nach 26.I.1498].
 301. M21967 Maximilian I., Römischer Kaiser: Bescheinigung über erhaltene Vorschüsse für den Krieg gegen Franzosen und Türken. Worms, 9.IX.1495. [Basel: Michael Furter, nach 9.IX.1495].
 302. M21968 Maximilian I., Römischer Kaiser: Bescheinigung über erhaltene Vorschüsse für den Krieg gegen Franzosen und Türken. Worms, 9.IX.1495. [Mainz: Peter Schöffer, nach 9.IX.1495].
 303. M2372210 Miracula obsidionis Rhodi. [Reutlingen: Michael Greyff, nicht nach 1480].
 304. M23847 Missa pro fide contra Turcum et exercitum eius. Lyon: Martin Huss, [um 1480/82]. 4°
 305. M24902 Model, Nicolaus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. [Basel: Johann Amerbach, vor 18.IV.1481].
 306. M24916 Belagerung der Stadt Modon. [Nürnberg: Hieronymus Hölzel], 1500. 4°
 307. M2511410 Mohamet. Život Mahometa. Leben Mohammeds, tschech. Pilsen: Nikolaus Bakalar, 1498. 8°
 308. M25467 Moretis, Jacobus de: Carmen contra Turcos an Papst Sixtus IV.. [Rom: Eucharius Silber, nicht vor 2.VI.1481]. 4°
 309. M25291 Montaldo, Adam de: Carmina contra Turcos. [Rom: Drucker von Montaldo, Carmina (H 11555), 1480]. 4°
 310. M2628060 Nicolaus von Baden: Ablassbrief zum Besten der Johanniter von Rhodus. [148]1. [Basel: Johann Amerbach].
 311. M2628050 Nicolaus von Baden: Ablassbrief zum besten der Johanniter von Rhodus. 1481. [Basel: Johann Amerbach].
 312. M26776 Nicolaus, Bischof von Tripolis: Ablassbrief zum besten der Johanniter von Rhodus. [Basel: Johann Amerbach, nach 26.X.1480].
 313. M2677610 Nicolaus, Bischof von Tripolis: Ablassbrief zum besten der Johanniter von Rhodus. [Basel: Johann Amerbach, nicht vor April 1481].
 314. M2677605 Nicolaus, Bischof von Tripolis: Ablassbrief zum besten der Johanniter von Rhodus. 26.X.1480. [Basel: Johann Amerbach].
 315. M27158 Nitzschewitz, Hermann: Psalterium novum beatae Mariae noviter ad Turci contritionem confectum (Rosarium). Zinna: [Druckerei des Zisterzienserklosters, nicht vor August 1493, nicht nach Juli 1496]. 4°
 316. M27166 Nixstein, Johannes: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Magdeburg: Bartholomäus Ghotan, um 1480].
 317. M27167 Nixstein, Johannes: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Magdeburg: Bartholomäus Ghotan, um 1482].
 318. M27164 Nixstein, Johannes: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1482. [Deutschland: Drucker von Nixstein, Ablassbrief (Einbl 1035), nicht nach 15.I.1482].
 319. M2716410 Nixstein, Johannes: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, 1482. [Deutschland: Drucker von Nixstein, Ablassbrief (Einbl 1035), um 1482].
 320. M27896 Oratio [oder Prognosticatio] contra Turcos. [Bologna: Hercules de Nanis(?)].
 321. M2806410 Orationes tres conta Turcos. [Strassburg: Johann Grüninger, um 1497]. 4°
 322. M28492 Lamenti di Otranto. Florenz: Apud S. Jacobum de Ripoli, 1480.
 323. M30722 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken.
 324. M30730 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Lübeck: Steffen Arndes].
 325. M30703 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, 1488].
 326. M30705 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, 1488].
 327. M3070520 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, 1488].
 328. M3071110 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, nicht nach 14.IV.1488].
 329. M30718 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Ulm: Johann Reger, vor 5.V.1488].
 330. M30776 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Mainz: Peter Schöffer, nicht nach 3.IV.1489].
 331. M30777 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Mainz: Peter Schöffer, nicht nach 10.IV.1489].
 332. M30738 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Nürnberg: Friedrich Creussner, vor 6.XI.1489].
 333. M30784 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Nürnberg: Georg Stuchs, vor 24.XII.1489].
 334. M3078540 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Speyer: Peter Drach d.M., 1489].
 335. M30742 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Augsburg: Erhard Ratdolt, nicht nach 12.IV.1490].
 336. M3074510 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Genf: Louis Cruse(?)].
 337. M30746 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Ingolstadt: Drucker des Celtis (Johann Kachelofen), vor 2.I.1490].
 338. M3074620 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Ingolstadt: Drucker des Lescherius, nicht nach 9.IV.1490].
 339. M30761 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Nürnberg: Friedrich Creussner, nicht nach 1.IV.1490].
 340. M3076220 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Nürnberg: Georg Stuchs, 1490].
 341. M3076505 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Nürnberg: Georg Stuchs, nicht nach 14.IV.1490].
 342. M3076520 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Passau: Johann Petri, 1490].
 343. M30770 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Venedig: Johann Hamann, nicht nach 20.VI.1490].
 344. M3077010 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Venedig: Andreas Torresanus, nicht nach 23.VII.1490].
 345. M30771 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, lat. [Augsburg: Erhard Ratdolt, nach 1500(?)].
 346. M30772 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, lat. [Augsburg: Erhard Ratdolt, nach 1500(?)].
 347. M30774 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, lat. [Strassburg: Johann Grüninger, nach 1500(?)].
 348. M3077405 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken, lat. [Strassburg: Johann Grüninger, nach 1500(?)].
 349. M30780 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, vor 5.IV.1489].
 350. M3078120 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, nicht nach 9.IV.1489].
 351. M3067110 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken „1481“ [vielmehr 1490], lat. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, vor 9.III.1490].
 352. M3071210 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488.
 353. M3069210 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Antwerpen: Gerard Leeu, 1488].
 354. M30693 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Augsburg: Erhard Ratdolt, 1488].
 355. M30694 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Augsburg: Erhard Ratdolt, 1488].
 356. M30698 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Erfurt: Drucker des Bollanus, vor 5.IV.1488].
 357. M30699 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Erfurt: Drucker des Bollanus, 1488].
 358. M30700 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Erfurt: Drucker des Bollanus, 1488].
 359. M30697 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Gouda: Drucker des Godevaert van Boloen (GW 12573) (Collacie Broeders?)].
 360. M30696 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Köln: Ulrich Zell, 1488].
 361. M30701 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Leipzig: Drucker des Capotius (GW 6025), 1488].
 362. M30702 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Leipzig: Drucker des Capotius (GW 6025), 1488].
 363. M30704 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, 1488].
 364. M30706 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, 1488].
 365. M30707 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 30.III.1488].
 366. M30708 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, 1488].
 367. M3071710 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, 1488].
 368. M30717 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, 1488].
 369. M30716 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 16.III.1488].
 370. M30715 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 31.III.1488].
 371. M30714 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, 1488].
 372. M30713 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 9.IV.1488].
 373. M3071205 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, 1488].
 374. M30712 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, 1488].
 375. M30711 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 28.III.1488].
 376. M30710 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, 1488].
 377. M30709 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, 1488].
 378. M3071720 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, 1488].
 379. M30719 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 20.V.1488].
 380. M3071910 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 25.III.1488].
 381. M30720 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 31.V.1488].
 382. M3071810 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Ulm: Johann Reger, vor 25.IV.1488].
 383. M30723 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Ulm: Johann Zainer d.Ä., vor 1.IV.1488].
 384. M30724 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Würzburg: Georg Reyser, vor 26.IV.1488].
 385. M30725 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Würzburg: Georg Reyser, vor 16.IV.1488].
 386. M30726 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1488, lat. [Würzburg: Georg Reyser, vor 16.IV.1488].
 387. M3072620 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Basel: Michael Furter].
 388. M3072630 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Basel: Michael Furter].
 389. M3072640 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Leipzig: Martin Landsberg].
 390. M30727 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Leipzig: Markus Brandis und/oder Moritz Brandis, vor 10.I.1489].
 391. M30728 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Leipzig: Markus Brandis und/oder Moritz Brandis, 1489].
 392. M3072810 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Leipzig: Konrad Kachelofen, 1489].
 393. M30729 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Lübeck: Steffen Arndes, 1489].
 394. M30733 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Lübeck: Steffen Arndes, 1489].
 395. M30734 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Lübeck: Steffen Arndes, 1489].
 396. M30735 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, 1489].
 397. M30736 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 22.XI.1489].
 398. M30737 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 10.IV.1489].
 399. M30778 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 26.IV.1489].
 400. M3073810 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Nürnberg: Friedrich Creussner, vor 19.XII.1489].
 401. M30785 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Reutlingen: Michael Greyff, 1489].
 402. M3078510 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Speyer: Peter Drach d.M., 1489].
 403. M3078530 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Speyer: Peter Drach d.M., 1489].
 404. M30779 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Mainz: Peter Schöffer].
 405. M3078010 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, vor 5.IV.1489].
 406. M3078020 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, vor 5.IV.1489].
 407. M30781 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne].
 408. M30782 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne].
 409. M30731 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489 oder 1490, lat. [Lübeck: Steffen Arndes].
 410. M3073110 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489 oder 1490, lat. [Lübeck: Steffen Arndes].
 411. M30732 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489 oder 1490, lat. Lübeck: Steffen Arndes.
 412. M3073220 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489 oder 1490, lat. [Lübeck: Steffen Arndes].
 413. M3070210 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489 oder 1490, lat. [Lübeck: Steffen Arndes, um 1489].
 414. M30775 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1489 oder 1490, lat. [Mainz: Peter Schöffer].
 415. M30739 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat.
 416. M30740 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Augsburg: Erhard Ratdolt, vor 3.IV.1490].
 417. M30741 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Augsburg: Erhard Ratdolt, 1490].
 418. M30749 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Lübeck: Steffen Arndes, 1490].
 419. M3074810 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Leipzig: Konrad Kachelofen, 1490].
 420. M30748 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Leipzig: Markus Brandis und/oder Moritz Brandis].
 421. M30747 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Leipzig: Markus Brandis und/oderMoritz Brandis, 1490].
 422. M30745 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Erfurt: Drucker des Bollanus, 1490].
 423. M30744 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Bamberg: Johann Sensenschmidt, vor 26.III.1490].
 424. M30743 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Bamberg: Johann Sensenschmidt, 1490].
 425. M3074130 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Augsburg: Erhard Ratdolt].
 426. M3074120 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Augsburg: Erhard Ratdolt, 1490].
 427. M3074110 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Augsburg: Erhard Ratdolt, um 1490].
 428. M3074910 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Lübeck: Steffen Arndes, 1490].
 429. M30752 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. Lübeck: Steffen Arndes, [1490].
 430. M30753 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Lübeck: Steffen Arndes, 1490].
 431. M30750 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, 1490].
 432. M3075010 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, 1490].
 433. M30754 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 2.VI.1490].
 434. M30755 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Mainz: Peter Schöffer, 1490].
 435. M30756 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Mainz: Peter Schöffer, vor 9.IV.1490].
 436. M30757 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Mainz: Peter Schöffer, 1490].
 437. M30758 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, 1490].
 438. M3075810 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, 1490].
 439. M30766 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Regensburg: Matthäus Roritzer(?), 1490].
 440. M3076510 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Passau: Johann Petri, 1490].
 441. M30765 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Nürnberg: Georg Stuchs, 1490].
 442. M30764 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Nürnberg: Georg Stuchs, 1490].
 443. M30763 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Nürnberg: Georg Stuchs, 1490].
 444. M3076210 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Nürnberg: Georg Stuchs, nicht nach 19.I.1490].
 445. M30762 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Nürnberg: Georg Stuchs, 1490].
 446. M3076020 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490(?), lat. [Memmingen: Albrecht Kunne].
 447. M3076010 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne].
 448. M30760 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, 1490].
 449. M30759 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Memmingen: Albrecht Kunne, 1490].
 450. M3076610 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Ulm: Johann Reger, vor 23.IV.1490].
 451. M30767 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Speyer: Peter Drach d.M., um 1490].
 452. M30768 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Speyer: Peter Drach d.M., um 1490].
 453. M30769 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1490, lat. [Ulm: Johann Zainer d.Ä., um 1490].
 454. M30773 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1500, lat. [Nürnberg: Georg Stuchs, nach 1500(?)].
 455. M30677 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1484, lat. [Delft: Jakob van der Meer, vor 9.IV.1484].
 456. M30677 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1484, lat. [Delft: Jakob van der Meer, vor 9.IV.1484].
 457. M3067610 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1484, lat. [Gouda: Gerard Leeu, vor 30.VII.1484].
 458. M30680 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1486, lat.
 459. M30682 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1486, lat. [Gouda: Drucker des Godevaert van Boloen (GW 12573) (Collacie Broeders?)].
 460. M30681 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1486, lat. [Köln: Ulrich Zell, 1486].
 461. M30683 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1486, lat. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, 1486].
 462. M30684 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1487, lat. [Antwerpen: Gerard Leeu, 1487].
 463. M30686 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1487, lat. [Gent: Arend de Keysere].
 464. M3068610 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1487, lat. [Gent: Arend de Keysere].
 465. M30689 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1487, lat. [’s Hertogenbosch: Gerard Leempt, 1487].
 466. M3068620 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1487, lat. [Gouda: Drucker des Godevaert van Boloen (GW 12573) (Collacie Broeders?)].
 467. M30687 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1487, lat. [Köln: Johann Koelhoff d.Ä., 1487].
 468. M30688 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1487, lat. [Köln: Johann Koelhoff d.Ä., 1487].
 469. M30685 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1487, lat. [Köln: Ulrich Zell, 1487].
 470. M3068510 Peraudi, Raimundus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Wiederherstellung der Kathedrale von Saintes. 1487, lat. [Köln: Ulrich Zell, vor 23.IV.1487].
 471. M30872 Peraudi, Raimundus: Declaratio apostolicae bullae super plenariam remissionem et cruciatae erectionum contra christianae fidei hostes. [Olmütz: Konrad Baumgarten, nach 1500(?)]. 4°
 472. M30847 Peraudi, Raimundus: Declaratio bullae indulgentiarum Innocentii VIII. Papae. [Leipzig: Martin Landsberg, nicht vor 11.XII.1488]. 2°
 473. M30844 Peraudi, Raimundus: Declaratio bullae indulgentiarum Innocentii VIII. Papae. 11.XII.1488. [Augsburg oder Ulm: Johann Schönsperger oder Johann Zainer, nach 11.XII.1488]. 2°
 474. M30853 Peraudi, Raimundus: Declaratio bullae indulgentiarum Innocentii VIII. Papae contra Turcos concessarum. [Mainz: Peter Schöffer, nach 11.XII.1488]. 2°
 475. M3085510 Peraudi, Raimundus: Declaratio bullae indulgentiarum Innocentii VIII. Papae contra Turcos concessarum. [Basel(?), nach 1500]. 2°
 476. M30854 Peraudi, Raimundus: Declaratio bullae indulgentiarum Innocentii VIII. Papae contra Turcos concessarum. [Nürnberg: Friedrich Creussner, um 1488]. 2°
 477. M30849 Peraudi, Raimundus: Declaratio bullae indulgentiarum Innocentii VIII. Papae pro tuitione fidei contra Turcos concessarum. [Leipzig: Martin Landsberg, nicht vor 11.XII.1488]. 2°
 478. M3084920 Peraudi, Raimundus: Declaratio bullae indulgentiarum Innocentii VIII. Papae pro tuitione fidei contra Turcos concessarum. [Leipzig: Martin Landsberg, nicht vor 11.XII.1488]. 2°
 479. M3085010 Peraudi, Raimundus: Declaratio bullae indulgentiarum Innocentii VIII. Papae pro tuitione fidei contra Turcos concessarum. Lübeck: Matthäus Brandis, [nach 11.XII.1488].
 480. M30856 Peraudi, Raimundus: Declaratio bullae indulgentiarum plenissimarum jubilaei et cruciatae per Innocentium VIII. Papam concessarum. [Nürnberg: Friedrich Creussner, um 1489].
 481. M30857 Peraudi, Raimundus: Declaratio bullae indulgentiarum plenissimarum jubilaei et cruciatae per Innocentium VIII. Papam concessarum. [Passau: Johann Petri, um 1490].
 482. M30852 Peraudi, Raimundus: Declaratio et interpretatio bullae S. Cruciatae Innocentii VIII. Papae. [Mainz: Peter Schöffer]. 2°
 483. M30851 Peraudi, Raimundus: Declaratio et interpretatio bullae S. Cruciatae Innocentii VIII. Papae (Domini et Salvatoris nostri Iesu Christi. Rom, 11.XII.1488). [Lübeck: Bartholomäus Ghotan]. 2°
 484. M30862 Peraudi, Raimundus: Erklärung des Ablasses zum Besten des Kampfes gegen die Türken und zur Beisteuer zum Bau der Kirche in Saintes (m. lat. Auszug einer Bulle von Sixtus IV.), deutsch. [Köln: Ulrich Zell, um 1487].
 485. M33172 Philippus de Compesio: Anordnung an die Kapitel usw., den Zehnten ihrer jährlichen Einkünfte für den Kampf gegen die Türken an ihn abzuliefern. Genf, 12.IX.1481.
 486. M33422 Pisani, Maffeo: Lamento di Constantinopoli. [Florenz: Bartolomeo de Libri], 27.X.1487. 8°
 487. M33421 Pisani, Maffeo: Lamento di Constantinopoli. [Florenz: Bartolomeo de Libri, um 1490]. 8°
 488. M33588 Pius II., Papst: Bulla cruciata. [Köln: Ulrich Zell]. 4°
 489. M33589 Pius II., Papst: Bulla cruciata (Ezechielis prophetae). 22.X.1463, deutsch. [Mainz: Johann Fust und Peter Schöffer]. 2°
 490. M33590 Pius II., Papst: Bulla cruciata (Ezechielis prophetae). 22.X.1463. [Mainz: Johann Fust und Peter Schöffer]. 2°
 491. M33591 Pius II., Papst: Bulla (Dudum in conventu) betr. die Erhebung eines Zehnten von der Geistlichkeit zum besten des Kampfes gegen die Türken. Tivoli, 4.IX.1461. [Mainz: Johann Fust und Peter Schöffer, nach 4.IX.1461].
 492. M33612 Pius II., Papst: Carmen ad Mahumetem (Walther: Carmina 19566). [Padua: Drucker des Lucianus (H 10276), um 1482]. 4°
 493. M33605 Pius II., Papst: De captione urbis Constantinopolitanae. [Rom: Johann Gensberg]. 4°
 494. M33607 Pius II., Papst: De captione urbis Constantinopolitanae. [Rom: Stephan Plannck, um 1485/92]. 4°
 495. M33604 Pius II., Papst: De captione urbis Constantinopolitanae. [Rom: Johann Gensberg]. 4°
 496. M33606 Pius II., Papst: De captione urbis Constantinopolitanae. [Rom: Johannes Philippus de Lignamine]. 4°
 497. M33608 Pius II., Papst: De captione urbis Constantinopolitanae. [Rom: Stephan Plannck]. 4°
 498. M33830 Pius II., Papst: De situ et origine Pruthenorum, de Livonia, de bello Turcorum et Hungarorum, de officio et origine Heraldorum. [Köln: Arnold ter Hoernen, um 1472]. 4°
 499. M33643 Pius II., Papst: Epistola ad Mahumetem. 4°
 500. M33644 Pius II., Papst: Epistola ad Mahumetem. [Breslau oder Kulm(?): Drucker von Leo I., Sermones (H 10015), um 1473/78]. 4°
 501. M33645 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. [Köln: Ulrich Zell, um 1470]. 4°
 502. M33646 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. [Köln: Ulrich Zell]. 4°
 503. M33647 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. 4°
 504. M33648 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. [Köln: Ulrich Zell, um 1470]. 4°
 505. M33650 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. [Köln: Ulrich Zell, um 1472]. 4°
 506. M33652 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. [Rom: Bartholomäus Guldinbeck]. 4°
 507. M33655 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. [Rom: Johannes Philippus de Lignamine, um 1473]. 4°
 508. M33656 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. [Rom: Ulrich Han und Simon Chardella]. 4°
 509. M33657 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. Daran: Epistola Morbisani ad Pium papam. [Rom: Stephan Plannck, um 1488/90]. 4°
 510. M3365810 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. Daran: Epistola Morbisani ad Pium papam. [Rom: Eucharius Silber(?) ]. 4°
 511. M33659 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. Daran: Epistola Morbisani ad Pium papam. [Rom: Eucharius Silber]. 4°
 512. M33660 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. Treviso: G[erardus de Lisa], 12.VIII.1475. 4°
 513. M33649 Pius II., Papst: Epistola ad Turcorum imperatorem Mahumetem. [Praecedunt XXIV versus Vergilii (Buc. Ecl. III, 88—111)] . [Köln: Ulrich Zell, um 1470]. 4°
 514. M35084 Porcius, Hieronymus: Declamatio in Turcos. [Rom: Johann Besicken und Sigismund Mayr, um 1498]. 4°
 515. M35254 Prato, Jacobo da: Il pianto di Negroponte (O tu dulce signor). [Neapel(?): Sixtus Riessinger(?), um 1480]. 4°
 516. M35252 Prato, Jacobo da: Il pianto di Negroponte (O tu dulce signor). [Florenz: Apud S. Jacobum de Ripoli, um 1477(?)]. 4°
 517. M35255 Prato, Jacobo da: Il pianto di Negroponte (O tu dulce signor). [Mailand: Philippus de Lavagna]. 4°
 518. M35256 Prato, Jacobo da: Il pianto di Negroponte (O tu dulce signor). [Mailand: Philippus de Lavagna]. 4°
 519. M35253 Prato, Jacobo da: Il pianto di Negroponte (Palido e adolorato). [Florenz oder Venedig(?): Nicolaus Laurentii, um 1477]. 4°
 520. M3532020 La Presa di Negroponte. [Mailand: Philippus de Lavagna, um 1472]. 8°
 521. M38057 Rhodus. Causa concessionis indulgentiarum. [Augsburg: Jodokus Pflanzmann, nach 4.V.1480].
 522. M38166 Ricoldus de Monte Crucis: Confutatio Alcorani. Hrsg. Bartholomaeus Picenus de Monteardus. [Basel: Nikolaus Kessler, nicht vor 1503]. 4°
 523. M38169 Ricoldus de Monte Crucis: Confutatio Alcorani. Übers. und Hrsg. Bartholomaeus Picenus de Monteardus. [Rom, um 1485]. 4°
 524. M38170 Ricoldus de Monte Crucis: Improbatio Alcorani. Hrsg. Antonius de la Peña. Sevilla: Stanislaus Polonus, 20.III.1500. 4°
 525. M38338 Robertus Castellensis: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 26.II.1498. Formular für einzelne Personen. [London: Richard Pynson, nicht vor 26.II.1498].
 526. M38339 Robertus Castellensis: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 26.II.1498. Formular für einzelne Personen. [London: Richard Pynson, 1498].
 527. M38341 Robertus Castellensis: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 26.II.1498. Formular für einzelne Personen. [London: Richard Pynson, nicht vor 26.II.1498].
 528. M38337 Robertus Castellensis: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 26.II.1498. Formular für mehrere Personen. [London: Richard Pynson, nicht vor 26.II.1498].
 529. M38344 Robertus Castellensis: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 2.II.1499. Formular für einzelne Personen. [London: Richard Pynson, nicht vor 2.II.1499].
 530. M38345 Robertus Castellensis: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 2.II.1499. Formular für einzelne Personen. [London: Richard Pynson, 1499].
 531. M38343 Robertus Castellensis: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 2.II.1499. Formular für mehrere Personen. [London: Richard Pynson, nicht vor 2.II.1499].
 532. M3834310 Robertus Castellensis: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 2.II.1499. Formular für mehrere Personen. [London: Richard Pynson, nicht vor 2.II.1499].
 533. M38346 Robertus Castellensis: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 2.II.1499. Formular für mehrere Personen. [London: Richard Pynson, nicht vor 2.II.1499]. 2°
 534. M38348 Robertus Castellensis: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 2.II.1499. Formular für mehrere Personen. [London: Richard Pynson, nicht vor 2.II.1499].
 535. M38342 Robertus Castellensis: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 2.II.1499. Formular für mehrere Personen. [London: Richard Pynson, nicht vor 2.II.1499].
 536. M38447 Rodericus Zamorensis: Epistola de expugnatione insulae Euboeae dictae Nigropontis. [Köln: Ulrich Zell, um 1470/71(?)]. 2°
 537. M38450 Rodericus Zamorensis: Epistola de expugnatione insulae Euboeae dictae Nigropontis. [Rom: Ulrich Han]. 2°
 538. M39097 Rudolf (von Scherenberg), Bischof von Würzburg: Ausschreiben an die Geistlichkeit, die verweigerte Türkensteuer innerhalb 6 Tagen zu zahlen. Würzburg, 20.X.1481. [Würzburg: Georg Reyser, nach 20.X.1481].
 539. M39095 Rudolf (von Scherenberg), Bischof von Würzburg: Ausschreiben betr. die Erlegung der Türkensteuer. Formular für Frauen. Regensburg, 3.II.1481. [Würzburg: Georg Reyser, nach 3.II.1481].
 540. M39326 Sadoletus, Jacobus: De bello contra Turcos suscipiendo ad Ludovicum Galliarum Regem oratio. [Rom: Jacobus Masochius, um 1509]. 4°
 541. M41101 Sagundinus, Nicolaus: De familia Autumanorum id est Turchorum. [Breslau oder Kulm(?): Drucker von Leo I., Sermones (H 10015), um 1473/78]. 4°
 542. M42154 Silvester (de Datariis), Bischof von Chioggia: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [Gent] [vielmehr Audenarde ]: Arend de Keysere, 1482].
 543. M42155 Silvester (de Datariis), Bischof von Chioggia: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 1482. [Gent] [vielmehr Audenarde ]: Arend de Keysere, 1482].
 544. M42547 Sixtus IV., Papst: Breve betr. die gegen die Bedeutung der Türkenablassbulle erhobenen Zweifel. Daran: Innozenz VIII., Papst: Bestätigung der Ablassbulle. Rom, 23.VII.1485 und Sixtus IV. Papst: Bulla betr. die Bestimmung, dass der halbe Ertrag des Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken bestimmt ist. [Köln: Ulrich Zell, nach 23.VII.1485].
 545. M42520 Sixtus IV., Papst: Breve an Emericus de Kemel betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 25.VII.1482. [Mainz: Peter Schöffer, nach 25.VII.1482].
 546. M42518 Sixtus IV., Papst: Breve an Emericus de Kemel betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 15.XII.1481. [Strassburg: Drucker der Legenda aurea, nach 15.XII.1481].
 547. M4251710 Sixtus IV., Papst: Breve an Emericus de Kemel betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 15.XII.1481. [Leipzig: Markus Brandis, nach 15.XII.1481].
 548. M42521 Sixtus IV., Papst: Breve an Emericus de Kemel betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 25.VII.1482. [Mainz: Peter Schöffer, nach 25.VII.1482].
 549. M42547 Sixtus IV., Papst: Breve betr. die gegen die Bedeutung der Türkenablassbulle erhobenen Zweifel. Daran: Innozenz VIII., Papst: Bestätigung der Ablassbulle. Rom, 23.VII.1485 und Sixtus IV. Papst: Bulla betr. die Bestimmung, dass der halbe Ertrag des Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken bestimmt ist. [Köln: Ulrich Zell, nach 23.VII.1485].
 550. M42458 Sixtus IV., Papst: Bulla (Catholicae fidei defensionem) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. Rom, 12.XII.1479. [Augsburg: Jodokus Pflanzmann, nach 12.XII.1479].
 551. M42459 Sixtus IV., Papst: Bulla (Catholicae fidei defensionem) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. Rom, 12.XII.1479. [Mainz: Peter Schöffer, nach 12.XII.1479].
 552. M42460 Sixtus IV., Papst: Bulla (Catholicae fidei defensionem) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. Rom, 12.XII.1479. [Speyer: Peter Drach, nach 12.XII.1479].
 553. M42461 Sixtus IV., Papst: Bulla (Catholicae fidei defensionem) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. Rom, 12.XII.1479. [Speyer: Peter Drach, nach 12.XII.1479].
 554. M4246110 Sixtus IV., Papst: Bulla (Catholicae fidei defensionem) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. Rom, 12.XII.1479. [Speyer: Peter Drach, nach 12.XII.1479].
 555. M42462 Sixtus IV., Papst: Bulla (Catholicae fidei defensionem) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodus. Rom, 12.XII.1479. [Nürnberg: Friedrich Creussner, nach 12.XII.1479].
 556. M42512 Sixtus IV., Papst: Bulla (Cogimur jubente altissimo) cruciata adversus Turcorum gentem. Rom, 8.IV.1481. [Löwen: Johann von Paderborn, nach 8.IV.1481]. 4°
 557. M42513 Sixtus IV., Papst: Bulla (Cogimur jubente altissimo) cruciata adversus Turcorum gentem. Rom, 8.IV.1481. [Rom]: Bartholomäus Guldinbeck, [nach 8.IV.1481]. 4°
 558. M42514 Sixtus IV., Papst: Bulla (Cogimur jubente altissimo) cruciata adversus Turcorum gentem. Rom, 8.IV.1481. [Rom: Stephan Plannck, nach 8.IV.1481].
 559. M42474 Sixtus IV., Papst: Bulla (Cunctorum christifidelium) betr. die Ausdehnung des Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.V.1480. [Augsburg: Hermann Kästlin, nach 4.V.1480].
 560. M4247510 Sixtus IV., Papst: Bulla (Cunctorum christifidelium) betr. die Ausdehnung des Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.V.1480. [Basel: Michael Wenssler, nach 4.V.1480].
 561. M42476 Sixtus IV., Papst: Bulla (Cunctorum christifidelium) betr. die Ausdehnung des Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.V.1480. [Köln: Arnold ter Hoernen, nach 4.V.1480].
 562. M4247810 Sixtus IV., Papst: Bulla (Cunctorum christifidelium) betr. die Ausdehnung des Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.V.1480. [Ulm: Johann Zainer d.Ä., nach 4.V.1480].
 563. M42475 Sixtus IV., Papst: Bulla (Cunctorum christifidelium) betr. die Ausdehnung des Ablasses zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4. Mai 1480. [Basel: Johann Amerbach].
 564. M42477 Sixtus IV., Papst: Bulla (Cunctorum christifidelium) betr. die Ausdehnung des Ablasses zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.V.1480. [Mainz: Peter Schöffer, nach 4.V.1480].
 565. M42478 Sixtus IV., Papst: Bulla (Cunctorum christifidelium) betr. die Ausdehnung des Ablasses zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.V.1480. [Nürnberg: Friedrich Creussner, nach 4.V.1480].
 566. M42493 Sixtus IV., Papst: Bulla (Domini et Salvatoris nostri) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.XII.1480. [Leipzig: Markus Brandis, nach 4.XII.1480].
 567. M4249210 Sixtus IV., Papst: Bulla (Domini et Salvatoris nostri) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.XII.1480. [Basel: Johann Amerbach].
 568. M42494 Sixtus IV., Papst: Bulla (Domini et Salvatoris nostri) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.XII.1480. [Leipzig: Markus Brandis, nach 4.XII.1480].
 569. M42495 Sixtus IV., Papst: Bulla (Domini et Salvatoris nostri) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.XII.1480. Daran: Breve an die Minoriten. Rom, 15.III.14
 570. M42496 Sixtus IV., Papst: Bulla (Domini et Salvatoris nostri) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.XII.1480. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928), nach 4.XII.1480].
 571. M42497 Sixtus IV., Papst: Bulla (Domini et Salvatoris nostri) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.XII.1480. Daran: Breve an die Minoriten. Rom, 15.III.14
 572. M42504 Sixtus IV., Papst: Bulla (Domini et Salvatoris nostri) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 4.XII.1480. [Würzburg: Georg Reyser, nach 4.XII.1480].
 573. M42498 Sixtus IV., Papst: Bulla (Domini et Salvatoris nostri) Indulgentiarum pro expulsione Turcarum ex Italia concessarum. Rom, 4.XII.1480. [Rom: Georg Lauer, nach 4.XII.1480]. 4°
 574. M42502 Sixtus IV., Papst: Bulla (Domini et Salvatoris nostri) Indulgentiarum pro expulsione Turcarum ex Italia concessarum. Rom, 4.XII.1480. [Rom: Eucharius Silber, nach 4.XII.1480]. 4°
 575. M42457 Sixtus IV., Papst: Bulla indulgentiae … Turcos. [Speyer: Peter Drach, nach 1.VII.1480].
 576. M42482 Sixtus IV., Papst: Bulla (Pastoris aeterni) betr. die Erneuerung des Ablass zum besten der Johanniter von Rhodus. Rom, 1.IX.1480. [Augsburg: Hermann Kästlin, nach 1.IX.1480].
 577. M42484 Sixtus IV., Papst: Bulla (Pastoris aeterni) betr. die Erneuerung des Ablass zum besten der Johanniter von Rhodus. Rom, 1.IX.1480. [Mainz: Peter Schöffer, nach 1.IX.1480].
 578. M4248410 Sixtus IV., Papst: Bulla (Pastoris aeterni) betr. die Erneuerung des Ablass zum besten der Johanniter von Rhodus. Rom, 1.IX.1480. [Basel: Johann Amerbach, nach 1.IX.1480].
 579. M42485 Sixtus IV., Papst: Bulla (Pastoris aeterni) betr. die Erneuerung des Ablass zum besten der Johanniter von Rhodus. Rom, 1.IX.1480. [Reutlingen: Johann Otmar, nach 1.IX.1480].
 580. M42487 Sixtus IV., Papst: Bulla (Pastoris aeterni) betr. die Erneuerung des Ablass zum besten der Johanniter von Rhodus. Rom, 1.IX.1480. [Rom: Eucharius Silber, nach 1.IX.1480].
 581. M42486 Sixtus IV., Papst: Bulla (Pastoris aeterni) betr. die Erneuerung des Ablass zum besten der Johanniter von Rhodus. Rom, 1.IX.1480. [Rom: Johann Gensberg, nach 1.IX.1480]. 4°
 582. M42483 Sixtus IV., Papst: Bulla (Pastoris aeterni) betr. die Erneuerung des Ablass zum besten der Johanniter von Rhodus. Rom, 1.IX.1480. [Köln: Arnold ter Hoernen, um 1480]. 4°
 583. M42540 Sixtus IV., Papst: Bulla (Sacrosanctis domini nostri) betr. den Ablass für Schweden und Norwegen zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 14.X.1483. [Lübeck: Bartholomäus Ghotan, nach 14.X.1483]. 2°
 584. M42395 Sixtus IV., Papst: Bulla (Salvator noster dei patris unigenitus) betr. den Ablass zum besten des Kampfes gegen die Türken. Rom, 3.VIII.1476. [Mainz: Peter Schöffer, nach 3.VIII.1476].
 585. M42569 Sixtus IV., Papst: Litterae indulgentiarum contra Turcos. [Rom: Stephan Plannck], 1481. 2°
 586. M42621 Sixtus IV., Papst: Sinn und Meinung der Ablassbulle Sixtus IV. vom 2.V.1480 zum besten des Kampfes gegen die Türken. [Köln: Arnold ter Hoernen, um 1480].
 587. M4262010 Sixtus IV., Papst: Sinn und Meinung der Ablassbulle Sixtus IV. zum besten des Kampfes gegen die Türken und zur Verteidigung von Rhodus vom 12.XII.1479. [Köln: Arnold ter Hoernen, nach 12.XII.1479].
 588. M4253410 Sixtus IV., Papst: Sumari de las clausulas principales contengudes en la bulla de la santa cruzada. [Valencia: Alfonso Fernandez, 1485].
 589. M42623 Sixtus IV., Papst: Summari der dritten Bulle für die Johanniter von Rhodus. [Basel: Johann Amerbach, um 1482].
 590. M42622 Sixtus IV., Papst: Summari der päpstlichen Bulle für die Johanniter von Rhodus. [Augsburg: Hermann Kästlin, nach 4.V.1480].
 591. M44496 Sixtus IV., Papst: Summarium bullae indulgentiarum pro tuitione fidei ac insulae Rhodi. [Basel: Johann Amerbach, um 1482].
 592. M42624 Sixtus IV., Papst: Summarium zur Bulla Pastoris aeterni betr. die Erneuerung des Ablasses zum besten der Johanniter von Rhodus. Rom, 1.IX.1480. [nach 1.IX.1480].
 593. M42863 Sorentino, Carlo: Cohortatio ad Italos contra Turcos. [Neapel: Francesco del Tuppo]. 4°
 594. M44502 Summarium bullae apostolicarum iubilaei indulgentiarum et facultatum pro sublevandis ecclesiae Constantiensis incommodis concessarum, lat. und deutsch. [Basel: Nikolaus Kessler, um 1488].
 595. M44494 Summarium bullae cruciatae Domini et salvatoris nostri. [Reutlingen: Michael Greyff, nicht vor 15.XII.1481].
 596. M44487 Summarium bullae indulgentiarum pro s. cruciata. [Nürnberg: Drucker der Rochuslegende (H 13928)].
 597. M44490 Summarium bullae indulgentiarum pro s. cruciata, ital. [Rom: Johann Schurener, um 1480]. 4°
 598. M44488 Summarium bullae indulgentiarum pro s. cruciata. [Würzburg: Georg Reyser, nach 4.XII.1480].
 599. M44486 Summarium bullae indulgentiarum pro s. cruciata. [Nürnberg: Friedrich Creussner, nach 4.XII.1480].
 600. M44485 Summarium bullae indulgentiarum pro s. cruciata. [Augsburg: Johann Blaubirer, nach 4.XII.1480].
 601. M44501 Summarium der Jubiläums- und Kreuzzugsbulle Papst Alexanders VI. vom 5.X.1500. [Freiburg: Friedrich Riederer, nach 1500]. 2°
 602. M44500 Summarium facultatum bullae jubilaei et cruciatae Legati. [Nürnberg: Hieronymus Hölzel, um 1500].
 603. M44499 Summarium facultatum bullae jubilaei et cruciatae Legati. [Augsburg: Johann Froschauer, nach 1500(?)].
 604. M44497 Summarium tertiae bullae indulgentiarum pro tuitione fidei et insulae Rhodi concessarum. [Würzburg: Georg Reyser, um 1482].
 605. M45746 Thegliatius, Stephanus: Sermo contra Turcorum persecutionem. Rom, 27.XII.1481. [Rom: Stephan Plannck, nicht vor 27.XII.1481]. 4°
 606. M45748 Thegliatius, Stephanus: Sermo contra Turcorum persecutionem. Rom, 27.XII.1481. [Rom: Eucharius Silber, nicht vor 27.XII.1481]. 4°
 607. M47125 Titel des türkischen Kaisers Baiazet II. an Johann Albrecht I. König von Polen. [München oder Augsburg(?): Johann Schobser, um 1500].
 608. M18631 Locher Philomusus, Jacobus: Panegyricus ad Maximilianum. Daran: Tragoedia de Turcis et Soldano. — Dialogus de heresiarchis. Strassburg: Johann Grüninger, 1497. 4°
 609. M48070 Türkischer Kaiser. [Trient: Albrecht Kunne, um 1474–1476].
 610. M48120 Turci. De futuris Christianorum triumphis in Turcos et Saracenos. Augsburg: Johann Froschauer, 1499. 4°
 611. M48124 Turci. De Turciae destructione. 1498. 8°
 612. M48122 Turci. De Turciae destructione. Augsburg: Johann Froschauer, 1498.
 613. M48129 Turci. De Turcis. [Rom]. 4°
 614. M48130 Turci. De Turcis. [Rom: Johann Schurener]. 4°
 615. M48128 Turci. De Turcis. [Nürnberg: Anton Koberger]. 4°
 616. M48133 Turci. De Turcis. Nürnberg: Konrad Zeninger, 1481. 4°
 617. M48136 Turci. De Turcis . Daran: De origine incremento, potentia et gestis Turcorum. [Strassburg: Heinrich Knoblochtzer], 24.XII.1481. 4°
 618. M4812410 Turci. Istoria nova de l’armate dela illustrissima signora di Venetia et del turcho. [Venedig: Manfredus de Bonellis, nach 1500(?)]. 4°
 619. M48146 Turci. Operetta del Turco. Florenz: Apud S. Jacobum de Ripoli, 1481.
 620. M48182 Turrecremata, Johannes de: Tractatus contra principales errores Mahometis. Paris: für Guillaume Eustace, [nach 1510]. 4°
 621. M48185 Turrecremata, Johannes de: Tractatus contra principales errores Mahometis. Paris, 1495. 8°
 622. M48320 Tuscanus, Johannes Aloisius: Declamationes in Turcum et exhortationes ad arma in eum capienda ad principes Christianos. [Rom: Ulrich Han].
 623. M48319 Tuscanus, Johannes Aloisius: Declamationes in Turcum et exhortationes ad arma in eum capienda ad principes Christianos. [Rom: Ulrich Han]. 4°
 624. M48317 Tuscanus, Johannes Aloisius: Declamationes in Turcum et exhortationes ad arma in eum capienda ad principes Christianos. 4°
 625. M49346 Valla, Nicolaus de: Epistola Constantinopolis ad Romam. [Rom: Johann Schurener]. 4°
 626. M49343 Valla, Nicolaus de: Epistola Constantinopolis ad Romam. [Rom: Stephan Plannck]. 4°
 627. M49342 Valla, Nicolaus de: Romae responsoria ad Constantinopolim. [Rom: Stephan Plannck, um 1488]. 4°
 628. M49347 Valla, Nicolaus de: Romae responsoria ad Constantinopolim. [Rom: Johann Schurener]. 4°
 629. M51382 Waler, Kaspar: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken. 10.V.1482. [Reutlingen: Michael Greyff, nicht vor 10.V.1482].
 630. M51504 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1480. [Memmingen: Albrecht Kunne, 1480].
 631. M51484 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1480 . [Augsburg: Johann Bämler, um 1480].
 632. M51485 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1480. [Augsburg: Jodokus Pflanzmann, um 1480].
 633. M51488 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1480 . [Memmingen: Albrecht Kunne, 1480].
 634. M51489 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1480 . [Memmingen: Albrecht Kunne, 1480].
 635. M5148920 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481.
 636. M51490 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Johann Bämler, 1481].
 637. M51491 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Johann Bämler, 1481].
 638. M51492 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Johann Bämler, 1481].
 639. M51493 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Johann Bämler, 1481].
 640. M5149310 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Johann Bämler, 1481].
 641. M51494 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Johann Bämler, 7.IX.1481].
 642. M5149410 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Johann Bämler, 7.IX.1481].
 643. M51495 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Johann Bämler, vor 25.III.1481].
 644. M5149520 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Johann Bämler, um 1481].
 645. M51496 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Johann Bämler, vor 24.II.1481]. 2°
 646. M51497 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Hermann Kästlin, 1481].
 647. M51498 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Hermann Kästlin, vor 11.IV.1481].
 648. M5149805 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Hermann Kästlin, vor 11.IV.1481].
 649. M5149810 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Hermann Kästlin].
 650. M51499 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Augsburg: Jodokus Pflanzmann, vor 2.III.1481].
 651. M51500 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Passau: Benedikt Mayr, vor 11.VII.1481].
 652. M51501 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Passau: Benedikt Mayr, vor 21.V.1481].
 653. M5150110 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Passau: Benedikt Mayr].
 654. M51502 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Reutlingen: Michael Greyff, nicht nach 3.V.1481].
 655. M51503 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Rom: Eucharius Silber] [vielmehr Passau: Benedikt Mayr], [1481].
 656. M5148910 Werdenberg, Rudolf Graf von: Ablassbrief zum Besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Rhodos. 1481. [Nürnberg: Friedrich Creussner].
 657. M51788 Wolgemut, Niklas: Ermahnung wider die Türken. Pforzheim: [Thomas Anshelm], 1500. 8°
 658. M5182820 Wunderzeichen wider die Türcken. [Augsburg: Johann Schönsperger, um 1500]. 4°
 659. M25618 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. [Zaragoza: Drucker des Turrecremata (Paul Hurus), um 1481]. 4°
 660. M25650 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. [nach 1500(?)]. 4°
 661. M25619 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. [Padua]: D[ominicus] S[iliprandus(?), um 1480]. 4°
 662. M25640 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. [Rom]. 4°
 663. M25652 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Daran: Hippocrates: Epistolae. [Venedig: Otinus de Luna, um 1500]. 4°
 664. M25654 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. [Würzburg: Georg Reyser]. 4°
 665. M25627 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Hrsg. Johannes Maius. [Leipzig: Konrad Kachelofen, nach 23.II.1488]. 4°
 666. M25636 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Mit Beig. von Johannes Maius. Leipzig: Jakob Thanner, 1500. 4°
 667. M25630 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Mit Beig. von Johannes Maius, Teucrus und Papst Pius II.. Leipzig: Jakob Thanner. 4°
 668. M25645 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Mit Distichen von Nicolaus de Tudeschis. T[reviso]: G[erardus de] L[isa]. 4°
 669. M25624 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Übers. Leonardus Brunus Aretinus. [Deventer: Richard Paffraet]. 4°
 670. M25626 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Deventer: Richard Paffraet, 1490. 4°
 671. M25639 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Neapel: Arnold von Brüssel, 17.IX.1473. 4°
 672. M25642 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Rom: Johannes Philippus de Lignamine, 27.XI.1473. 4°
 673. M25623 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. [Köln: Johann Guldenschaff, um 1480]. 4°
 674. M25641 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Daran: Antonius Parnormitanus: De Hermafrodita. [Rom: Ulrich Han]. 4°
 675. M25634 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Beig. von Johannes Maius, Teucrus und Papst Pius II. Leipzig: Jakob Thanner, 30.X.1498. 4°
 676. M25637 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Lérida: Heinrich Botel, 20.VIII.1490. 4°
 677. M25638 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. [Barcelona: Johann von Salzburg und Paul Hurus, um 1475]. 4°
 678. M25644 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. [Rom: Adam Rot, um 1474]. 4°
 679. M25614 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Daran: Pius II., Papst: Epistola iuveni non esse negandum amorem dicens. [Südwestfrankreich: Drucker von Publicius, Epistolarum institutiones (Pr 8803), um 1480]. 4°
 680. M25622 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Brescia: Bernardinus Misinta. 4°
 681. M25621 Zacchia, Laudivius: Epistolae magni Turci. Antwerpen: Matthias van der Goes. 4°
 682. M52117 Zovenzonius, Raphael: Carmen concitatorium ad principes christianos in Turcum. Daran: Carmen actum Tergestae coram Frederico III. Imp. [Venedig]: Adam von Ammergau, [um 1472]. 4°

DODATEK: Turcyki inkunabułowe w zbiorach polskich[19]

1.Annius Ioannes, De futuris Christianorum triumphis in Saracenos (Leipzig 1481; Louvain 1481/3; Nürnberg 1485; Köln 1497)

GnieznoAA (2), BJ (1), KrakówMisj (1), PoznańAA (1), Oss. (1), BUWr (5), GdańskPAN (1), PoznańRacz. (1), BKWr. (1)

2. Articuli abbreviati indulgentiarum bullae iubilaei et cruciatae Sixti IV, Leipzig ca 1482

BJ (1)

3. Bessarion, Epistole et orationes, Paris 1471

BSDWłocławek (1)

4. Breidenbach Bernhard von, Peregrinatio in Terram Sanctam (Mainz 1486 – 2 wyd.; Speyer 1490; Augsburg 1488)

MogiłaC (1), PoznańRacz. (1), BN (3), BKWr. (2), BUWr (3), CieszynKC (1), GdańskPAN (2), BSDOlsztyn (1), ToruńKK (1), Oss (1), BUW (1),

5. Caoursin Guillaume, Rhodiorum historia (1480-1489), Ulm 1496

BSDPelplin (1)

6. Caoursin Guillaume, Ad Innocentium papam VIII ortio, Roma 1485

BJ (1)

7. Dialogus inter discipulum et magistrum de ruina populi christiani et Turcorum Victoria, Memmingen 1494

GnieznoAA (1), BUWr (2)

8. Enoch de Cobelaw, Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum, Leipzig ca 1488

GdańskPAN (1)

9. Georgius de Hungaria, De ritu et moribus Turcorum (Roma ca 1481/3; Urach ca 1482)

BJ (1), BUWr (1)

10. Innocentius VIII papa, Bulla indulgentiarum pro subsidiis contra Turcas praestitis indultarum (Mainz 1488; Speyer 1488)

BUWr (2)

11. Ioannes Antonius, Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum, Leipzig 1488

BUWr (1)

12. Iustinianus Bernardus, Oratio exhortatoria contra Turcos, Roma 1471

GnieznoAA (1), BUWr (1)

13. Latoszyn Ioannes de, Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum, Nürnberg 1485 (dwa warianty)

BJ (2), BSDPelplin (2), KórnikPAN (1), KrakówPAN (1), Oss. (1)

14. Locher Iacobus, Panegyrici ad Maximilianum; Tragoedia de Turcis et Soldano; Dialogus de haeresiarchis, Strassburg 1497

GdańskPAN (1), BJ (1), PoznańRacz (1), BUWr (1)

15. Mahomet II, Epistolae magni Turci (Leipzig 1488; Brescia 1494/6; Leipzig 1498; Venezia ca 1500; Leipzig 1500?)

BJ (1), BSDPelplin (2), BUWr (1), Oss. (1), ToruńUMK (2), GnieznoAA (1), BN (1)

16. Sagundinus Nicolaus, De familia Autumanorum id est Turcorum ad Aeneam [Sylvium] Senarum episcopum, Polonia ca 1473/4

BJ (1), Oss. (1)

17. Peraudi Raimundus, Summaria declaratio bullae indulgentiarum contra Turcos concessarum, Leipzig 1488 (dwa odbicia)

BUWr (2)

18. Peraudi Raimundus, Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum (Memmingen 1490, Leipzig 1490)

BJ (2)

19. Peraudi Raimundus, Modus promerendi indulgentias s. cruciatae, Nürnberg ca 1489

Góra św. Anny Franc (1)

20. Petrus de Vicentia, Oratio pro capessenda expeditione contra infideles, Roma 1490

BJ (1)

21. Pius II, De captione urbis Constantinopolitanae (Roma ca 1474; Roma 1488/90)

KrakówCzart (1), BJ (1), BSDTarnów (1), Oss. (1)

22. Pius II, Epistola ad Turcarum imperatorem Mahumetum II (Köln ca 1470; Polonia ante 1476; Roma 1488/90)

Oss. (1), BJ (2), BSDPelplin (1), BKWr. (1), BUWr (1), BSDTarnów (1)

23. Rodericus Zamorensis, Epistola de expugnatione Euboeae dictae Nigropontis, Köln ca 1470/71

BJ (1), PoznańUAM (1)

24. Sixtus IV, Bulla extensionis indulgentiarum ad hospitale Sancti Ioannis Hierosolymitani in Rhodis concessarum, Roma 1480

BUWr (1)

25. Thegliatius Stephanus, Sermo contra Turcorum persecutionem, Roma 1480

BSDWłocławek (1)

26. Tractatus quidam de Turcis (Nürnberg ca 1477; Nürnberg 1481)

BUWr (2), BJ (1), PłockTN (1)

27. de Valle Nicolaus, Epistola Constantinopolis ad Romam (Roma 1488/90)

BJ (1), BSDWłocławek (1)

28. de Valle Nicolaus, Romae responsoria ad Constantinopolim (Roma 1488/90

BJ (1), BSDWłocławek (1), Przemyśl Ref (1)

Inkunabuły zarejestrowane w kartotece Kazimierza Piekarskiego, lecz nie odnalezione po wojnie (poz. 2 nie występuje w powyższym zestawieniu):

 1. Annius Ioannes, De futuris Christianorum triumphis in Saracenos (2)
 2. Caoursin Guillaume, Obsidionis Rhodiae urbis descriptio, Roma ca 1482 (1)
 3. Enoch de Cobelaw, Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum, Leipzig ca 1488 (1)
 4. Latoszyn Ioannes de, Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum, Nürnberg 1485 (4)
 5. Mahomet II, Epistolae magni Turci, Leipzig 1488 (1)
 6. Pius II, De captione urbis Constantinopolitanae, Roma 1488/90 (1)
 7. Pius II, Epistola ad Turcarum imperatorem Mahumetum II, Roma 1488/90 (1)
 8. Thegliatius Stephanus, Sermo contra Turcorum persecutionem, Roma 1480, dwa wydania (2)
 9. Tractatus quidam de Turcis, Nürnberg 1481 (1)

Piotr Tafiłowski, dr – Pracownik Zakładu Informacji Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie.


[1] C. Göllner, Turcica. Die europäischen Türkendrücke des XVI. Jahrhunderts. I. Band: MDI-MDL, Bucureşti-Berlin 1961; tenże, Turcica. Die europäischen Türkendrücke des XVI. Jahrhunderts. II. Band: MDLI-MDC, Bucureşti-Baden-Baden 1968; tenże, Turcica. III. Band: Die Türkenfrage in der öffentlichen Meinung Europas in 16. Jahrhundert, Bucureşti-Baden-Baden 1978, tam też zestawienie dawniejszej literatury. Uwagi F. Babingera na temat pierwszego tomu katalogu: „Deutsche Literaturzeitung” 84 (1963), z. 2, s. 109-111.

[2] Gesamtkatalog der Wiegendrucke pod adresem http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/ (dalej w tekście cytowany jako GW) oraz Incunabula Short Title Catalogue: http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html (dalej ISTC).

[3] M. Meserve, News from Negroponte: politics, popular opinion, and information exchange in the first decade of the Italian press, “Renaissance Quarterly”, vol. 59 (2006), No 2, s. 440-480.

[4] Katalog C. Göllnera notuje także jego późniejsze listy adresowane do sejmu Rzeszy w sprawie krucjaty antytureckiej.

[5] Na temat zmagań osmańsko-rodyjskich zob. N. Vatin, L’ordre de Saint-Jean-de-Jerusalem. L’empire ottoman et la Mediterranee orientale entre les deux sieges de Rhodes (1480-1522), Paryż 1994.

[6] Na ten temat zob. np. Historia dyplomacji polskiej, tom 1: Połowa X w.–1572, pod red. M. Biskupa, Warszawa 1982, s. 496-498; M. Małowist, Kaffa, kolonia genueńska na Krymie i problem wschodni w latach 1453-1475, Warszawa 1947; L. Korczak, Wielkie Księstwo Litewskie wobec prób Królestwa Polskiego uformowania koalicji antytureckiej pod koniec XV wieku (aspekt dyplomatyczny) [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej : z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, pod red. R. Skowrona, Kraków 2009, s. 13-22.

[7] Więcej na ten temat zob. F. Babinger, Z dziejów imperium Osmanów : sułtan Mehmed Zdobywca i jego czasy, Warszawa 1977, s. 323-328; Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1445-1480, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 291-292.

[8] K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XIV, s. 389.

[9] Zauważmy na marginesie, że ISTC notuje dziełko Historia del Soldano: “Ricorro a quel signor di gloria”. [Bologna: Bazalerius de Bazaleriis, about 1490], przy czym w notce czytamy: „An account in ottava rima of Bajazet III’s campaign in Syria against the Sultan Kaitbey of Egypt (1489-90) and of his embassies to the Pope and princes of Europe”. Jest to oczywista pomyłka, chodzi tu o Bajezyda II. Por. S. Har-El, Struggle for Domination in the Middle East : The Ottoman-Mamluk. War, 1485-1491, Leiden 1995.

[10] M. Soykut: Image of the “Turk” in Italy : A History of the “Other” in Early Modern Europe : 1453 – 1683, Berlin 2001, s. 24-29; 49-54.

[11] K. Baczkowski, Francja a Turcja w świetle współczesnego kronikarstwa i pamiętnikarstwa francuskiego w drugiej połowie XV wieku [w:] Podróże po historii : studia z dziejów kultury i polityki europejskiej ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu, pod red. F. Leśniaka, Kraków 2000, s. 36; F. Cardini, Europa a islam : historia nieporozumienia, Kraków 2006, s. 87; P. Morawski, Mit o trojańskim pochodzeniu Franków w historiografii średniowiecznej Francji, „Przegląd Humanistyczny” 51 (2007), nr 5, s. 55-70; D. Şengel, Sources and Context of the Renaissance Historiography Concerning the Origin of Turks England [w:] Historical Image of the Turk in Europe : 15th Century to the Present : Political and Civilisational Aspects, ed. By M. Soykut, Istanbul 2003, s. 175-196; M. Meserve, Medieval Sources for Renaissance Theories on the Origins of the Ottoman Turks [w:] Europa und die Türken in der Renaissance, herausg. von B. Guthmüller und W. Kühlmann, Tübingen 2000, s. 409-436; taż, Empires of Islam in Renaissance Historical Thought, Cambridge 2008, s. 22-64; C. Göllner, Turcica. III. Band, op. cit., s. 233-236; F. Babinger, Z dziejów imperium Osmanów, op. cit., s. 216.

[12] Na temat stosunku Piusa II do Turków, źródeł listu (Mikołaj z Kuzy, Jan Torquemada), a także edycja tekstu łacińskiego wraz z niemieckim tłumaczeniem zob. Pius II, Epistola ad Mahumetem : Einleitung, kritische Edition, Übersetzung, wyd. R. F. Glei, M. Köhler, Trier 2001.

[13] R. Schwoebel, The Shadow of the Crescent: The Renaissance Image of the Turk (1453-1517), Nieuwkoop 1967, s. 190-191; Als die Lettern laufen lernten : Medienwandel im 15. Jahrhundert. Inkunabeln aus der Bayerischen Staatsbibliothek München, pod red. B. Wagner, Wiesbaden 2009, s. 44-45; 128-129. Polski przekład ukazał się w 1610 r. Zob. J. Nosowski, Polska literatura polemiczno-antyislamistyczna XVI, XVII i XVIII w. : wybór tekstów i komentarze, z. 1, Warszawa 1974, s. 299-309.

[14] M. Brecht, Luther und die Türken [w:] Europa und die Türken in der Renaissance, herausg. von B. Guthmüller und W. Kühlmann, Tübingen 2000, s. 19.

[15] J. A. B. Palmer, Fr. Georgius de Hungaria, O.P., and the Tractatus de moribus condicionibus et nequicia Turcorum, “Bulletin of the John Rylands Library” 34 (1951), s. 44-68; W. Neuber, Grade der Fremdheit : Alteritätkonstruktion und experientia-Argumentation in deutschen Turcica der Renaissance [w:] Europa und die Türken in der Renaissance, herausg. von B. Guthmüller und W. Kühlmann, Tübingen 2000, s. 258-259; R. Schwoebel, The Shadow of the Crescent, op. cit., s. 208-209.

[16] A. Lewicka-Kamińska, Zagadka drukarza kazań papieża Leona I (tzw. Typographus Leonis I Papae: Sermones), „Roczniki Biblioteczne” 20 (1976), z. 3-4, s. 511-512.

[17] E. Szandorowska, Tajemnicza oficyna drukarska XV wieku, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 3 (1967), s. 321-346; taż, Czy w Chełmnie nad Wisłą drukowano inkunabuły?, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 4 (1968), s. 23-49; taż, Jeszcze raz w sprawie „Drukarza kazań papieża Leona I” (Hain 10015), „Z Badań nad Dawną książką” 1 (1991), s. 37-49.

[18] Papée F., Jan Olbracht, Kraków 1999, s. 152.

[19] Zestawienie ma charakter jedynie sumaryczny i sporządzone zostało na podstawie: Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur, pod red. A. Kaweckiej-Gryczowej, t. 1, cz. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970; t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.