Autor: nytszer

Maja Koza-Granosz – Aksjologia jako dyscyplina scalająca filozofię i nauki o kulturze

Aksjologia jako odrębna dziedzina filozofii jest nauką stosunkowo nową, jej początki przypadają na połowę XIX wieku. Za przedmiotowy zakres aksjologii uznać należy zgłębianie problematyki wartości: rozpatrywanie ich pod względem bytowym i poznawczym. Za nazwę dla filozofii wartości przyjęto termin „aksjologia”…

Adriana Molenda – Psychologia transpersonalna – perspektywy i kontrowersje

Abstrakt W artykule zostaje przeanalizowana szczególna sytuacja psychologii transpersonalnej, która z perspektywy paradygmatu mechanistycznego, stanowiącego podstawę teoretyczną nauk szczegółowych, jawi się nie tylko jako herezja naukowa, ale jako dyscyplina o wątpliwej podstawie czy nawet jako dziedzina paranaukowa. Refleksja nad statusem…

Marta Zambrzycka – Antropologia literatury w badaniach z pogranicza literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

Abstrakt Tekst jest próbą opisu nurtu badań antropologii literatury. Zaprezentowane w nim zostały podstawowe definicje związane z antropologicznym rozumieniem tekstu literackiego. Badania antropologiczne umożliwiają poszerzenie dyskursu literaturoznawczego, uzupełnienie go o nowe konteksty oraz otwarcie na „coś więcej w literaturze niż…