Tag: Tomasz Żaglewski

Tomasz Żaglewski – Autor „rozproszony”? Pytanie o kategorię twórcy

Abstrakt: W artykule podjęta zostaje próba wyodrębnienia kategorii „autora” w odniesieniu do współczesnych seriali telewizyjnych – tzw. quality series. Wychodząc od klasycznych definicji filmoznawczych, autor stara się prześledzić stosowalność owych kategorii nie tylko w stosunku do samych tekstów serialowych, ale…

Tomasz Żaglewski – Być jak Bond, tworzyć jak Bergman. Myślenie magiczne i racjonalność twórczego działania w dobie YouTube na przykładzie fan fiction

Abstract The article attempt to show the fan-made movies as a sphere of both rational and irrational activity. In such productions as Star Wars Revelations or The Shadow of Revenge fans can use their technical skills and knowledge about the brand they are trying…