“Kultura i Historia” nr 24/2013

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале
“Kultura i Historia” nr 24/2013

Zasady recenzji naukowej
Każdy artykuł publikowany na łamach “Kultury i Historii” recenzowany jest przez niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autorów publikacji. Zarówno autor publikacji jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzenci podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem, a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Każda recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczacy warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

Nowe media-Nowa kultura

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Mateusz Curyło
Twarde, miękkie, mokre: ważąc kulturę nowych mediów

Ewa Gulik
Konsument, prosument, produser transformacja podmiotu wymiany rynkowej w społeczeństwie sieci

Agnieszka Jęczeń
Facebook jako przestrzeń wirtualnej wspólnoty estetycznej

Agnieszka Kamińska
Erystyka w służbie show – analiza na przykładzie wybranego telewizyjnego programu publicystycznego o charakterze politycznym

Aldona Kobus
Videoblog: nowy model recenzji filmowej?

Katarzyna Kopecka-Piech
Mediatyzacja w ruchu, czyli kształtowanie się kultury medialnej mobilności

Adam Kubiak
Zło nieutulone. Zwielokrotnione interfejsy i zanikająca fantazja

Katarzyna Machtyl
Desymbolizacja i cierpiący znak. Ku nowej kulturze?

Michał  Piepiórka
Wartość realizmu.Rola kategorii realizmu w wartościowaniu tekstu telewizyjnego przez widzów serialu
Moda na sukces

Łukasz Pomiankiewicz
Nowe media jako narzędzie zmiany społecznej na przykładzie Arabskiej Wiosny. Perspektywa morfogenetyczna

Magdalena Ratajczak
Nowe media – nowe tożsamości?

Piotr Siuda
Elita popkulturowego dostępu: Fanowski odbiór popkultury w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako sprzeciw wobec systemu politycznego – przykład fandomu science-fiction

Marta Smoleń-Sidyk
Sposoby wizualizacji poezji w sieci Internet

Ewelina Twardoch
Losy języka/tekstu i obrazu w nowych mediach – w stronę nowej kultury

Grzegorz Wójcik
Wirtualność i subwersja. Nienormatywna tożsamość płciowa współczesnego nastolatka na przykładzie filmu Sala samobójców Jana Komasy

Joanna Wrycza-Bekier
Witam, Dzień doobry czy Szanowny Panie Profesorze? Etykieta w e-mailowej korespondencji studentów z wykładowcą

Konteksty/Contexts

Lidia Frejlich-Kwiatkowska
„Dzwon pisaną księgą dziejów naszych”. Komemoratywna funkcja dzwonów

Ewa Głażewska
Stanisław Ciszewski – polski badacz kuwady

Angelini Massimo
Wonderful Births and Beginning in The Modern Age. Topics in the History of Culture and Ideas

Michał Wendland
Wiele twarzy konstruktywizmu

Recenzje / Noty/ Reviews

Sidey Myoo
Wirus Technologii