„Kultura i Historia” nr 19/2011

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

“Kultura i Historia” nr 19/2011

Media – Nauka – Kultura

Szanowni Czytelnicy,

Prezentujemy Wam 19 numer „Kultury i Historii” zatytułowany „Media-Nauka-Kultura”. Poświecony jest on kwestiom powiązań pomiędzy mediami (zarówno nowymi jak i starymi), a charakterem współczesnej nauki i kultury.

Jednocześnie numer ten jest zapowiedzią kilku zmian jakie wprowadziliśmy. Pierwsza zmiana związana jest z tematycznym charakterem naszego czasopisma. Od tego numeru kolejne wydania „Kultury i Historii” będą poświęcone konkretnym zagadnieniom. Nie rezygnujemy jednak z interdyscyplinarnego profilu naszego periodyku. Dlatego też wprowadziliśmy nowy dział zatytułowany „Konteksty”. W dziale tym publikować będziemy artykuły, które nie są związane z tematem numeru, nie mniej jednak wprowadzają tak lubianą przez naszych czytelników różnorodność.

Miło nam również donieść o poszerzeniu się naszej rady naukowej. Wśród jej członków znaleźli się naukowcy, wybitni specjaliści reprezentujący różnorodne dziedziny współczesnej humanistyki. Są to: prof. dr hab. Andrzej Szahaj, prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. dr hab. Wojciech Burszta, prof. dr hab. Andrzej Bednarek, prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński i prof. dr hab. Waldemar Kuligowski.

Na zakończenie chcielibyśmy poinformować wszystkich czytelników i autorów współpracujących z „Kulturą i Historią”, iż MNiSW podwyższyło punktację naszego czasopisma do 9 punktów.

z-ca.red.nacz. Radosław Bomba

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Piotr Celiński
W poszukiwaniu interfejsu idealnego

Marzena Falkowska
Gry wideo jako nowe medium – podstawowe kategorie badawcze

Agata Hofman
Edukacja Przyszłości 2020

Agata Hofman
Polska Akademia Dzieci i inne projekty inspirowane pasją Profesora Morawskiego

Rafał Ilnicki
Episteme awatarów

Paweł Kozłowski
Narracyjny przypadek metafory na ekranie – na przykładzie „Lawy” Tadeusza Konwickiego

Sidey Myoo
Zapośredniczone emocje (z cyklu „Immersyjne refleksje”)

Michał Piepiórka
Stwarzanie dokumentu. Dyskursywne praktyki dokumentalizacji serialu „W11 – Wydział śledczy”

Andrzej Radomski
Dziesięć tez na temat: informacjonalistycznej edukacji

Oleksandr Shevchuk
Internet jako Pogranicze między światem realnym a wirtualnym: możliwości wykorzystania w celach naukowego rozwoju

Piotr Siuda
Socjologiczna interpretacja zjawiska celebrities

Rafał Syska
„W melancholii doświadczam czasów” Rekonstrukcja pamięci zbiorowej w filmach historycznych Theo Angelopoulosa

Marta Zambrzycka
Antropologia literatury w badaniach z pogranicza literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

Rafał Zygmunt
Kulturowo-polityczny charakter amerykańskiej prezydentury a rola mediów

Tomasz Żaglewski
Być jak Bond, tworzyć jak Bergman. Myślenie magiczne i racjonalność twórczego działania w dobie YouTube na przykładzie fan fiction

Wywiady/ Intervievs

„Będziemy żyć pod cyfrowym niebem…” – z profesorem Kazimierzem Krzysztofkiem rozmawia Radosław Bomba

Konteksty

Wojciech Górczyk
Ciechanów – zarys dziejów do XV w.

Maja Koza-Granosz
Aksjologia jako dyscyplina scalająca filozofię i nauki o kulturze

Janusz Łach
Kamienne szopy pasterskie jako ginący element krajobrazu Beskidu Małego

Katarzyna Łęk
Z rodu Gilgamesza, Hektora, Rolanda … Figura herosa jako fenomen kulturowy

Adriana Molenda
Psychologia transpersonalna – perspektywy i kontrowersje

Janusz Myszczyszyn
Niemiecki Związek Celny (Deutscher Zollverein) i koleje żelazne a rozwój gospodarczy Niemiec w XIX w. – próba oceny

Dorota Pauluk
W blasku ideałów i w cieniu codziennego życia – uniwersytet wczoraj, dziś i jutro

Monika Pawłowska
Zmiana w obiektywie pedagogiki emancypacyjnej

Tomasz Tokarz
Koncepcja „polityki historycznej” w myśli konserwatystów polskich

Bogumiła Truchlińska
Społeczne i ekonomiczne zagadnienia w świetle filozofii kultury

Recenzje / Noty Recenzyjne / Reviews


Agnieszka Fedorowicz

Recenzja: Harald Welzer (współpraca Michaela Christ), Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, tł. pol. M. Kurkowska

Kronika / Chronicle

Maksymilian Chutorański , Jacek Moroz
A report on the proceedings of the Forum of Talks on New Theories (Szczecin, February 2009 – May 2010)

Anna Góral
Dziedzictwo i zrównoważony rozwój. Sprawozdanie z konferencji „Heritage 2010. Heritage and Sustainable Development”, 22-26 czerwca 2010, Evora, Portugalia